Header ads

Header ads

Cách làm bài thi TOEIC

Tuấn Đinh Anh Thứ Bảy, 30 tháng 6, 2018 0

Bạn bị mất gốc Tiếng Anh nhưng không biết phải học lại thế nào. Bạn cần chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế để có một công việc tốt. Hay bạn muốn đ...

Unit 8: Vocabulary - Verbs 2

Tuấn Đinh Anh Thứ Bảy, 26 tháng 12, 2015 0

Address: nói với thính giả, diễn thuyết với khán giả, chăm chú, hướng vào Deliver: ( n. delivery):  chuyển, vận chuyển, giao cho Repla...

Unit 7: Một số cấu trúc câu bị động đặc biệt trong tiếng anh

Tuấn Đinh Anh 0

1. Chuyển câu chủ động có sử dụng  to-V  thành bị động: S + V + Sb + to-V + O Mẫu A:       S + V + to be + PP.2 + (by Sb) Mẫu B:     ...

Unit 6: INFINITIVE OR GERUND

Tuấn Đinh Anh 0

Unit 7 – level 250-500  đã đề cập một số đặc điểm đặc trưng và cách sử dụng Gerund và Infinitive trong một số trường hợp cụ thể. Dưới đây...

Unit 5: DẤU HIỆU NHẬN BIẾT TỪ LOẠI TRONG TIẾNG ANH

Tuấn Đinh Anh 0

1. Danh từ (Noun): Vị trí :  - Sau Tobe: I am a student. - Sau tính từ : nice school… - đầu câu làm chủ ngữ . - Sau a/an, the, this, that...

Unit 5: Vocabulary: Verbs

Tuấn Đinh Anh 0

Một số động từ thường xuất hiện trong bài thi TOEIC. Announce: Tuyên bố Attend: Tham dự Develop: Phát triển Increase: Tăng Obtain: L...

Unit 4: Vocabulary: Adjectives

Tuấn Đinh Anh 0

List of adjectives that are actually the chosen options in the TOEIC tests Frecquency of occurrence in TOEIC questions:*** Addiontional...

Part 2, Level 500- 700: Luyện nghe câu hỏi Yes/No

Tuấn Đinh Anh Thứ Bảy, 4 tháng 4, 2015 0

Mời các bạn làm bài luyện tập câu hỏi ” Yes-No” trong phần 2 của bài luyện thi TOEIC trình độ 500-700. Bài có 20 câu hỏi dạng trắc nghiệm....