Header ads

Header ads

Hàm open() trong Python

Học viện đào tạo trực tuyến Chủ Nhật, 24 tháng 11, 2019 0

Hàm open() được tích hợp sẵn trong Python sử dụng để mở một tệp và trả về đối tượng tệp tương ứng. Cùng Quantrimang.com theo dõi bài viết...

Specificity trong CSS

Học viện đào tạo trực tuyến 0

Specificity trong CSS là gì? Nếu có hai hay nhiều quy tắc CSS (CSS rule) xung đột trỏ đến cùng một phần tử, trình duyệt sẽ tuân theo một số...