Header ads

Header ads
» » » 108 câu hỏi trắc nghiệm và đáp án môn Quản Trị Mạng

Câu hỏi và đáp án

Câu 1.
Địa chỉ IP có độ dài bao nhiêu bit và được phân thành bao nhiêu lớp?
a. 32 bit, 4 lớp (A, B,C,D)
b. 32 bit, 5 lớp (A,B,C,D,E)
c. 48 bit, 4 lớp (A,B,C, D)
d. 48 bit, 5 lớp (A,B,C,D,E)
Câu 2.
Server là gì?
a. Là một máy tính, cài đặt chương trình phần mềm cung cấp dịch vụ cho các máy tính khác
b. Là một tập hợp các máy tính có cấu hình mạnh, cung cấp dịch vụ cho các máy tính khác
c. Là một chương trình phần mềm cung cấp dịch vụ cho các máy tính khác
d. Là một máy tính có cấu hình mạnh
CÂU 3
Lớp Truy nhập mạng trong mô hình giao thức TCP/IP tương ứng với lớp/cụm các lớp nào trong mô hình OSI?
a. Lớp Vật lý.
b. Lớp Vật lý, Lớp Liên kết dữ liệu.
c. Lớp Mạng.
d. Lớp Vật lý, Lớp Liên kết dữ liệu, Lớp Mạng.
CÂU 4.
Chức năng của lớp truy nhập mạng trong mô hình TCP/IP là?
Chọn một câu trả lời
a. Đóng gói dữ liệu IP vào khung.
b. Điều khiển luồng.
c. Định tuyến.
d. Ánh xạ địa chỉ IP sang địa chỉ vật lý.
CÂU 5
Kỹ thuật CSMA/CD thì mỗi nút mạng sẽ thử truy cập ngẫu nhiên và đợi trong khoảng thời gian là bao lâu?
a. 102.2μs.
b. Bằng số ngẫu nhiên nhân với khe thời gian.
c. 51.2μs.
d. 52.1μs.
CÂU 6
Kỹ thuật chuyển thẻ bài được sử dụng trong cấu trúc mạng nào?
a. Cấu trúc Ring.
b. Cấu trúc Bus.
c. Cấu trúc Mesh.
d. Cấu trúc Star.
CÂU 7
Định dạng đơn vị thông tin tại lớp truy nhập mạng là?
a. Đoạn dữ liệu.
b. Gói dữ liệu.
c. Bản tin.
d. Khung dữ liệu.
CÂU 8
Định dạng đơn vị thông tin tại lớp Liên mạng là?
a. Gói dữ liệu.
b. Đoạn dữ liệu.
c. Bản tin.
d. Khung dữ liệu.
CÂU 9
Định dạng đơn vị thông tin lớp Giao vận là?
a. Khung dữ liệu.
b. Đoạn dữ liệu.
c. Bản tin.
d. Gói dữ liệu.
CÂU 10
Định dạng đơn vị thông tin tại lớp Ứng dụng là?
a. Bản tin.
b. Khung dữ liệu.
c. Đoạn dữ liệu.
d. Gói dữ liệu.
CÂU 11
Giao thức IP hoạt động tại lớp nào trong mô hình TCP/IP?
a. Lớp truy nhập mạng.
b. Lớp liên mạng.
c. Lớp phiên.
d. Lớp truyền tải.
CÂU 12
Chức năng của giao thức IP là?
a. Định nghĩa cơ chế định địa chỉ trong mạng Internet.
b. Phân đoạn và tái tạo dữ liệu.
c. Định hướng đường cho các đơn vị dữ liệu đến các host ở xa.
d. Phân đoạn.
CÂU 13
Client là gì?
a. Là máy tính sử dụng các dịch vụ do máy Server cung cấp
b. Là một chương trình phần mềm yêu cầu phục vụ từ các Server
c. Là một tập hợp các chương trình phần mềm thông thường
d. Là một máy tính có cấu hình mạnh
CÂU 14
Chức năng của giao thức bản tin điều khiển (ICMP- lệnh ping) là?
a. Định tuyến lại.
b. Điều khiển luồng; Phát hiện sự không đến đích.
c. Kiểm tra các host ở xa có hoạt động hay không.
d. Điều khiển luồng.
CÂU 15
Cho địa chỉ IP 192.168.2.30/12, mặt nạ mạng là?
a. 255.240.0.0
b. 255.255.0.0
c. 255.255.255.0
d. 255.255.240.0
CÂU 16
Cho địa chỉ IP 192.55.12.120/28, địa chỉ quảng bá là?
a. 192.55.255.255
b. 192.255.255.255
c. 192.55.12.255
d. 192.55.12.127
CÂU 17
Cho địa chỉ IP 192.55.12.120/28, mặt nạ mạng là?
a. 192.55.12.240
b. 192.55.12.255
c. 192.55.12.28
d. 255.255.255.240

CÂU 18
Cho địa chỉ IP 192.55.12.120/28, địa chỉ mạng là?
a. 192.55.12.232
b. 192.55.120.112
c. 192.55.12.122
d. 192.55.12.112
CÂU 19
Cho địa chỉ IP 192.55.12.120/28, dải địa chỉ IP hợp lệ là?
a. 192.55.12.1 đến 192.55.12.254
b. 192.55.12.113 đến 192.55.12.126
c. 192.55.12.254 đến 192.55.12.126
d. 192.55.12.1 đến 192.55.12.126
CÂU 20
Địa chỉ IP 123.12.22.1 thuộc lớp nào?
a. Lớp B.
b. Lớp C.
c. Lớp A.
d. Lớp D.
CÂU 21
Địa chỉ IP 128.122.11.1 thuộc lớp nào?
a. Lớp B.
b. Lớp D.
c. Lớp A.
d. Lớp C.
CÂU 22
Địa chỉ IP 132.168.33.1 thuộc lớp nào?
a. Lớp D.
b. Lớp A.
c. Lớp B.
d. Lớp C.
CÂU 23
Địa chỉ IP 191.11.20.3 thuộc lớp nào?
a. Lớp A.
b. Lớp D.
c. Lớp C.
d. Lớp B.
CÂU 24
Mạng LAN có các đặc điểm nào sau đây. Hãy chọn câu trả
 lời chính xác nhất?
a. Có phạm vi rộng, băng thông thấp, quản trị mạng phức tạp
b. Có phạm vi hẹp, băng thông lớn, dễ quản trị mạng
 và giá thành thấp
c. Có phạm vi rộng, băng thông lớn, quản trị mạng đơn giản
d. Có phạm vi hẹp, băng thông thấp, dễ quản trị và giá thành cao
CÂU 25
Địa chỉ IP 192.132.20.3 thuộc lớp nào?
a. Lớp A.
b. Lớp B.
c. Lớp C.
d. Lớp D.
CÂU 26
Địa chỉ IP 223.111.80.3 thuộc lớp nào?
a. Lớp A.
b. Lớp C.
c. Lớp D.
d. Lớp B.
CÂU 27
Địa chỉ IP 225.11.20.3 thuộc lớp nào?
a. Lớp A.
b. Lớp B.
c. Lớp D.
d. Lớp C.
CÂU 28
Địa chỉ IP 239.11.20.3 thuộc lớp nào?
a. Lớp C.
b. Lớp D.
c. Lớp A.
d. Lớp B.
CÂU 29
Subnet mask 255.0.0.0 dành cho lớp địa chỉ nào?
a. Lớp A.
b. Lớp D.
c. Lớp B.
d. Lớp C.
CÂU 30
Subnet mask 255.255.0.0 dành cho lớp địa chỉ nào?
a. Lớp C.
b. Lớp A.
c. Lớp D.
d. Lớp B.
CÂU 31
Subnet mask 255.255.255.0 dành cho lớp địa chỉ nào?
a. Lớp D.
b. Lớp B.
c. Lớp A.
d. Lớp C.
CÂU 32
Địa chỉ IP lớp A có bao nhiêu bit dành cho
 phần mạng mạng?
a. 4.
b. 8.
c. 16.
d. 12.
CÂU 33
Địa chỉ IP lớp B có bao nhiêu bit dành cho 
phần mạng mạng?
a. 8.
b. 12.
c. 16.
d. 4.
CÂU 34
Mạng WAN có các đặc điểm nào sau đây.
 Hãy chọn câu trả lời chính xác nhất?
a. Có phạm vi hẹp, băng thông thấp,
 dễ quản trị và giá thành cao
b. Có phạm vi rộng, băng thông thấp, 
quản trị mạng phức tạp
c. Có phạm vi rộng, băng thông lớn,
 quản trị mạng đơn giản
d. Có phạm vi hẹp, băng thông lớn, 
dễ quản trị mạng và giá thành thấp
CÂU 35
Địa chỉ IP lớp C có bao nhiêu bit dành cho phần mạng?
a. 8.
b. 24.
c. 20.
d. 16.
CÂU 36
Khối đầu tiên của địa chỉ lớp B có giá trị trong khoảng nào?
a. 129 đến 191.
b. 128 đến 191.
c. 128 đến 193.
d. 128 đến 192.
CÂU 37
a. 192 đến 224.
b. 191 đến 223.
c. 190 đến 223.
d. 192 đến 223.
CÂU 38
Khối đầu tiên của địa chỉ lớp D có giá trị trong khoảng nào?
a. 221 đến 239.
b. 223 đến 239.
c. 224 đến 238.
d. 224 đến 239.
CÂU 39
Địa chỉ nào sau đây là địa chỉ IP lớp C?
a. 135.23.112.57
b. 10.10.14.118
c. 204.67.118.54
d. 191.200.199.199
CÂU 40
Chọn phát biểu ĐÚNG về đặc tính của mạng LAN?
a. Tốc độ dữ liệu không cao, phạm vi địa lý không giới hạn và ít lỗi
b. Tốc độ dữ liệu không cao, phạm vi địa lý bị giới hạn và ít lỗi
c. Tốc độ truyền dữ liệu cao, không giới hạn phạm vi và ít lỗi
d. Tốc độ dữ liệu cao, phạm vi địa lý bị giới hạn và ít lỗi
CÂU 41
Lớp nào (Layer) trong mô hình OSI chịu trách nhiệm mã hoá (encryption) dữ liệu?
a. Presentation
b. Application
c. Session
d. Transport
CÂU 42
Card mạng (NIC) thuộc tầng nào trong mô hình OSI?
a. Layer 3
b. Layer 5
c. Layer 2
d. Layer 4
CÂU 43
Nếu 4 PCs kết nối với nhau thông qua HUB thì cần bao nhiêu địa chỉ IP cho 5 trang thiếi bị mạng này?
a. 2
b. 4
c. 1
d. 5
CÂU 44
Cho địa chỉ IP của một máy tính trong mạng LAN có dạng 192.168.255.252/255.255.255.0. Hỏi máy tính này có địa chỉ Subnetmask nào sau đây?
a. 192.168.255.255
b. 192.168.255.0
c. 192.168.0.0
d. 255.255.255.0
CÂU 45
Routers định tuyến gói dữ liệu ở tầng nào trong mô hình TCP/IP?
a. Layer 3
b. Layer 1
c. Layer 4
d. Layer 2
CÂU 46
Công nghệ LAN nào sử dụng CSMA/CD?
a. Ethernet
b. Các phương án khác đều đúng
c. Token Ring
d. FDDI
CÂU 47
Trang thiết bị mạng nào làm giảm bớt sự va chạm (collisions)?
a. Switch
b. Hub
c. Các phương án khác đều đúng
d. NIC
CÂU 48
Công nghệ mạng LAN nào được sử dụng rộng rãi nhất hiện nay?
a. Token Ring
b. FDDI
c. ArcNet
d. Ethernet
CÂU 49
Phần nào trong địa chỉ IP được ROUTER sử dụng khi tìm đường đi?
a. Router address (địa chỉ của ROUTER)
b. Network address (địa chỉ mạng)
c. FDDI
d. Host address
CÂU 50
Địa chỉ nào là địa chỉ Broadcast của lớp C?
a. 190.44.255.255
b. 190.12.253.255
c. 129.219.145.255
d. 221.218.253.255
CÂU 51
Trong HEADER của IP PACKET có chứa :
a. Source and Destination addresses
b. Source address
c. Không chứa địa chỉ nào cả
d. Destination address
CÂU 52
Tầng nào trong mô hình TCP/IP đóng gói dữ liệu kèm theo IP HEADER?:
a. Layer 3
b. Layer 4
c. Layer 1
d. Layer 2
CÂU 53
Địa chỉ 139.219.255.255 là địa chỉ gì?
a. Broadcast lớp A
b. Broadcast lớp C
c. Broadcast lớp B
d. Host lớp B
CÂU 54
Độ dài của địa chỉ MAC là?
a. 24 bits
b. 8 bits
c. 36 bits
d. 48 bits
CÂU 55
Cho địa chỉ IP của một máy tính trong mạng LAN có dạng 192.168.255.253/255.255.255.0. Hỏi máy tính này có địa chỉ quảng bá nào sau đây?
a. 192.168.255.255
b. 192.168.0.0
c. 192.168.255.0
d. 255.255.255.0
CÂU 56
Địa chỉ IP nào sau đây là hợp lệ:
a. 192.168.1.2
b. Các phương án khác đều đúng
c. 255.255.255.254
d. 10.20.30.40
CÂU 57
Thiết bị mạng nào sau đây là không thể thiếu được trong mạng Internet (là thành phần cơ bản tạo lên mạng Internet)
a. ROUTER
b. HUB
c. SWITCH
d. BRIGDE
CÂU 58
Địa chỉ IP nào sau đây thuộc lớp C:
a. 10.0.0.1
b. 190.184.254.20
c. 195.148.21.10
d. 225.198.20.10
CÂU 59
Lệnh PING dùng để:
a. Kiểm tra các máy tính có đĩa cứng hay không
b. Các phương án khác đều đúng
c. Kiểm tra các máy tính có hoạt động tốt hay không
d. Kiểm tra các máy tính trong mạng có liên thông không
CÂU 60
Lệnh nào sau đây cho biết địa chỉ IP của máy tính:
a. IP
b. FTP
c. IPCONFIG
d. TCP_IP
CÂU 61
Trong mạng máy tính dùng giao thức TCP/IP và đều dùng Subnet Mask là 255.255.255.0
a. 192.168.15.1 và 192.168.15.254
b. 172.25.11.1 và 172.26.11.2
c. 192.168.1.3 và 192.168.100.1
d. 192.168.100.15 và 192.186.100.16
CÂU 62
Trong mạng máy tính dùng giao thức TCP/IP và đều dùng Subnet Mask là 255.255.255.240 thì cặp máy tính nào sau đây liên thông?
a. 192.1.1.254 và 192.1.100.234
b. 192.168.1.1 và 192.168.1.254
c. 192.1.1.247 và 192.1.1.254
d. 172.168.11.1 và 192.168.1.254
CÂU 63
Để kiểm tra hoạt động của máy chủ DHCP trong việc cấp phát các địa chỉ IP, ta sử dụng cách thức nào sau đây.
a. Từ máy Client sử dụng Ping đến máy chủ DHCP
b. Sử dụng lệnh IPCONFIG tại các Client
c. Sử dụng lệnh Telnet đến máy chủ DHCP
d. Các phương án khác đều đúng
CÂU 64
Chuẩn IEEE sử dụng cho Ethernet là?
a. 802.3
b. 802.6
c. 802.5
d. 802.4
CÂU 65
Router là thiết bị hoạt động tại tầng?
a. Vật lý (Physical)
b. Liên kết dữ liệu (Data-link)
c. Mạng (Network)
d. Giao vận (Transport)
CÂU 66
Cho một máy tính gồm 14 máy. Hỏi cần sử dụng bao nhiêu bit của phần máy để ấn định địa chỉ IP cho tất cả các máy tính trong mạng một cách hiệu quả?
a. 6bit
b. 5bit
c. 3bit
d. 4bit
CÂU 67
Router thực hiện chức năng?
a. Chọn đường đi và chuyển gói
b. Lọc và nén dữ liệu
c. Sửa lỗi
d. Mã hóa dữ liệu
CÂU 68
Địa chỉ MAC có chiều dài?
a. 48 bít
b. 32 bít
c. 128 bít
d. 64 bít
CÂU 69
Địa chỉ MAC sử dụng tại tầng?
a. Liên kết dữ liệu (Data-link)
b. Mạng (Network)
c. Vật lý (Physical)
d. Ứng dụng (Application)
CÂU 70
Địa chỉ Ipv4 có chiều dài?
a. 48 bít
b. 16 bít
c. 64 bít
d. 32 bít
CÂU 71
Phần mạng trong địa chỉ lớp A (chuẩn) có chiều dài?
a. 4 bít
b. 8 bít
c. 24 bít
d. 16 bít
CÂU 72
Địa chỉ lớp A (chuẩn) có mặt nạ mạng (subnetmask) là?
a. 255.255.0.0
b. 255.0.0.0
c. 255.255.255.0
d. 255.255.255.255
CÂU 73
Cho trước 2 địa chỉ IP và mặt nạ mạng, muốn xác định địa chỉ mạng của hai địa chỉ IP trên ta sử dụng phép toán?
a. OR
b. AND
c. XOR
d. NOT
CÂU 74
Địa chỉ 149.16.1.9 là địa chỉ lớp?
a. C
b. B
c. A
d. D
CÂU 75
Trình tự đóng gói dữ liệu khi truyền từ máy A đến máy B là?
a. Data, packet, segment, frame, bit.
b. Data, segment, frame, packet, bit.
c. Data, frame, packet, segment, bit.
d. Data, segment, packet, frame, bit.
CÂU 76
Một máy chủ DHCP cần cấp phát tự động và đầy đủ các thông số nào sau đây cho các máy tính trong mạng?
a. Địa chỉ IP, Subnet Mask, DNS Server
b. Địa chỉ IP, Subnet Mask, Default Gateway, Địa chỉ quảng bá
c. Địa chỉ IP, Subnet Mask, Default Gateway, DNS Server
d. Địa chỉ IP, Default Gateway, DNS Server, Địa chỉ mạng
CÂU 77
WAN là từ viết tắt của thuật ngữ nào sau đây?
a. Wide Arena Network.
b. Wide Area Network.
c. Wide Area News.
d. World Area Network.
CÂU 78
LAN là từ viết tắt của thuật ngữ nào sau đây?
a. Local Area Network.
b. Local Area News.
c. Local Arena Network.
d. Logical Area Network.
CÂU 79
Lệnh Ping sử dụng giao thức nào sau đây?
a. ARP.
b. ICMP
c. RARP.
d. FTP.
CÂU 80
Địa chỉ nào bên dưới là địa chỉ loopback?
a. 172.0.0.1
b. 150.5.0.3
c. 203.100.60.1
d. 127.0.0.1
CÂU 81
Đầu cắm kết nối mạng của máy tính sử dụng chuẩn nào dưới đây?
a. V35.
b. RJ-11.
c. RJ-45.
d. X21.
CÂU 82
Hub, Repeater hoạt động tại tầng?
a. Mạng (Network)
b. Liên kết dữ liệu (Data-link).
c. Vật lý (Physical).
d. Giao vận (Transport).
CÂU 83
Repeater dùng để làm gì?
a. Mã hóa dữ liệu
b. Khuếch đại tín hiệu.
c. Chống nghẽn mạng.
d. Lọc dữ liệu.
CÂU 84
Tiện ích dùng để kiểm tra thông mạng là?
a. Arp.
b. Route.
c. Netstat.
d. Ping.
CÂU 85
Dữ liệu truyền từ máy tính A đến máy tính B phải trải qua quá trình nào sau đây?
a. Nén và đóng gói dữ liệu.
b. Kiểm tra dữ liệu.
c. Lọc dữ liệu.
d. Phân tích dữ liệu.
CÂU 86
Đơn vị dữ liệu tại tầng application là?
a. Frame.
b. Segment.
c. Packet.
d. Data.
CÂU 87
Hãy chọn câu chính xác nhất trong các câu sau đây?
a. DNS dùng để thiết lập kết nối Internet
b. DNS trợ giúp cho truy cập Internet đơn giản nhất mà không cần các kỹ thuật khác
c. Mỗi một máy tính phân giải tên/địa chỉ (ví dụ: gateway, router) phải có khả
 năng liên lạc được với ít nhất một DNS
d. DNS dùng để thiết lập tên định danh đến máy chủ trên mạng
CÂU 88
Hai máy tính nối trực tiếp với nhau sử dụng loại cáp nào dưới đây?
a. Cáp xoắn.
b. Cáp đồng trục.
c. Cáp chéo.
d. Cáp thẳng.
CÂU 89
Cho địa chỉ IP 192.168.1.32/27. Dãy địa chỉ IP có thể gán cho máy tính là?
a. 192.168.1.32 – 192.168.1.64
b. 192.168.1.33 – 192.168.1.62
c. 192.168.1.32 – 192.168.1.62
d. 192.168.1.33 – 192.168.1.63
CÂU 90
Giao thức dùng để phân giải từ địa chỉ IP sang địa chỉ MAC là?
a. ARP.
b. ICMP.
c. RARP.
d. TCP.
CÂU 91
Đơn vị cơ bản dùng để đo tốc độ truyền dữ liệu là?
a. Byte.
b. b/s.
c. bit.
d. Hz.
CÂU 92
Địa chỉ IP nào bên dưới có cùng địa chỉ mạng với địa chỉ 192.168.1.10/24?
a. 192.168.11.12/24
b. 192.168.10.1/24
c. 192.168.1.32/24
d. 192.168.1.256/24
CÂU 93
Thứ tự các lớp từ cao đến thấp trong mô hình TCP/IP?
a. Application – Transport – Network Access – Internet.
b. Application – Internet – Transport – Network Access.
c. Application – Transport – Internet – Network Access.
d. Application –Network Access – Internet – Transport.
CÂU 94
Cho biết địa broadcast trong mạng 192.168.1.128/26?
a. 192.168.1.191
b. 192.168.1.193
c. 192.168.1.192
d. 192.168.1.190
CÂU 95
Chọn phát biểu đúng?
a. 10Base-T sử dụng cáp xoắn cặp có độ dài tối đa 100m, tốc độ truyền 10Mb/s.
b. 100Base-TX sử dụng cáp xoắn cặp có độ dài tối đa 50m, 
tốc độ truyền 10Mb/s.
c. 100Base-FX sử dụng cáp quang có độ dài tối đa 2000m, 
tốc độ truyền 100Mb/s.
d. 10Base-2 sử dụng cáp đồng trục có độ dài tối đa 500m, 
tốc độ truyền 10Mb/s.
CÂU 96
Chọn phát biểu đúng?
a. 100Base-TX sử dụng cáp xoắn cặp có độ dài tối đa 100m, 
tốc độ truyền 100Mb/s.
b. 10Base-2 sử dụng cáp đồng trục có độ dài tối đa 400m, tốc 
độ truyền 10Mb/s.
c. 1000Base-SX sử dụng cáp quang có độ dài tối đa 450m, 
tốc độ truyền 1000Mb/s.
d. 1000Base-T sử dụng cáp xoắn cặp có độ dài tối đa 100m, tốc độ truyền 1000Mb/s.
CÂU 97
DHCP dùng để?
a. Truy cập web.
b. Phân giải tên miền.
c. Gửi thư điện tử.
d. Cấp phát IP động.
CÂU 98
Mạng máy tính là gì? hãy chọn đáp án chính xác nhất sau đây:
a. Các phương án khác đều đúng
b. Là nhóm các máy tính, kết nối bởi các phương tiện truyền dẫn,
 đảm bảo truyền thông dữ liệu dễ dàng
c. Là nhóm các máy tính
d. Là nhóm các máy tính, kết nối bởi các phương tiện truyền dẫn
CÂU 99
Các giao thức hoạt động tại tầng Transport?
a. FTP, HTTP.
b. SMTP, FTP.
c. TCP, UDP.
d. DNS, TFTP.
CÂU 100
TCP là giao thức?
a. Phi kết nối (Connectionless)
b. Hướng kết nối (Connection-oriented)
c. Định tuyến (Routing)
d. Không tin cậy
CÂU 101
UDP là giao thức?
a. Phi kết nối (Connectionless)
b. Tin cậy.
c. Định tuyến (Routing).
d. Hướng kết nối (Connection-oriented).
CÂU 102
DNS sử dụng cổng?
a. 21.
b. 20.
c. 53.
d. 69.
CÂU 103
DNS dùng để?
a. Định tuyến.
b. Duyệt web.
c. Cấp phát IP tĩnh.
d. Phân giải tên miền.
CÂU 104
Công ty ABC có hai mạng LAN. LAN 1 sử dụng địa chỉ 172.16.0.0/16. LAN 2 sử dụng địa chỉ 192.168.1.0/24. Công ty muốn kết nối 2 mạng LAN đó với nhau thì sử dụng thiết bị nào?
a. Firewall.
b. Hub/Repeater.
c. Router.
d. Bridge/Switch.
CÂU 105
Cổng mặc định sử dụng cho FTP Server có giá trị là bao nhiêu?
a. 25 và 69.
b. 20 và 21.
c. 80 và 8080.
d. 23 và 25.
CÂU 106
Chuẩn Fast Ethernet sử dụng trong mạng LAN có tốc độ truyền dữ liệu cơ bản bao nhiêu?
a. 1000Mbps.
b. 10Mbps.
c. 10000Mbps.
d. 100Mbps.
CÂU 107
Bộ giao thức TCP/IP gồm những lớp nào?
a. Lớp Vật lý, Lớp Liên mạng, Lớp Giao vận, Lớp Ứng dụng.
b. Lớp Truy nhập mạng, Lớp Liên kết dữ liệu, Lớp Giao vận, Lớp Ứng dụng.
c. Lớp Truy nhập mạng, Lớp Liên mạng, Lớp Giao vận, Lớp Ứng dụng.
d. Lớp Truy nhập mạng, Lớp Mạng, Lớp Giao vận, Lớp Ứng dụng.
CÂU 108
Lớp ứng dụng trong mô hình giao thức TCP/IP tương ứng với lớp/cụm các lớp nào trong mô hình OSI?

Mọi hỗ trợ về công nghệ email: dinhanhtuan68@gmail.com
--- 

Khóa học Hacker và Marketing từ A-Z trên ZALO!

Khóa học Hacker và Marketing từ A-Z trên Facebook!

Khóa đào tạo Power BI phân tích báo cáo để bán hàng thành công

Bảo mật và tấn công Website - Hacker mũ trắng
Hacker mũ trắng
KHÓA HỌC LẬP TRÌNH PYTHON TỪ CƠ BẢN ĐẾN CHUYÊN NGHIỆP

Khóa học Lập trình Visual Foxpro 9 - Dành cho nhà quản lý và kế toán

Khóa học hướng dẫn về Moodle chuyên nghiệp và hay
Xây dựng hệ thống đào tạo trực tuyến chuyên nghiệp tốt nhất hiện nay.Khóa học AutoIt dành cho dân IT và Marketing chuyên nghiệp

Khoá học Word từ cơ bản tới nâng cao, học nhanh, hiểu sâu


Khóa học hướng dẫn sử dụng Powerpoint từ đơn giản đến phức tạp HIỆU QUẢ
Khóa học Thiết kế, quản lý dữ liệu dự án chuyên nghiệp cho doanh nghiệp bằng Bizagi
 Khoa hoc hay
Khóa học Phân tích dữ liệu sử dụng Power Query trong Excel


Khóa học Phân tích dữ liệu sử dụng TableAU - Chìa khóa thành công!
Nhấn vào đây để bắt đầu khóa học


Khóa học Phân tích dữ liệu sử dụng SPSS - Chìa khóa thành công!


Khóa học “Thiết kế bài giảng điện tử”, Video, hoạt hình 
kiếm tiền Youtube bằng phần mềm Camtasia Studio
Khóa học HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ VIDEO CLIP CHO DÂN MARKETING CHUYÊN NGHIỆP
 Xây dựng website​​​​
HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ QUẢNG CÁO VÀ ĐỒ HỌA CHUYÊN NGHIỆP VỚI CANVA
Hãy tham gia khóa học để trở thành người chuyên nghiệp. Tuyệt HAY!😲👍
 Khoa hoc hay
MICROSOFT ACCESSGOOGLE SPREADSHEETS phê không tưởng
 Khoa hoc hay
Khóa hoc lập trình bằng Python tại đây

Hãy tham gia khóa học để biết mọi thứ

Để tham gia tất cả các bài học, Bạn nhấn vào đây 
Khóa học sử dụng Adobe Presenter-Tạo bài giảng điện tử
 Khoa hoc hay
Design Website

Để thành thạo Wordpress bạn hãy tham gia khóa học 
Khóa học sử dụng Edmodo để dạy và học hiện đại để thành côngCập nhật công nghệ từ Youtube tại link: congnghe.hocviendaotao.com
Tham gia nhóm Facebook
Để tham gia khóa học công nghệ truy cập link: http://thuvien.hocviendaotao.com
Mọi hỗ trợ về công nghệ email: dinhanhtuan68@gmail.com

About Học viện đào tạo trực tuyến

Xinh chào bạn. Tôi là Đinh Anh Tuấn - Thạc sĩ CNTT. Email: dinhanhtuan68@gmail.com .
- Nhận đào tạo trực tuyến lập trình dành cho nhà quản lý, kế toán bằng Foxpro, Access 2010, Excel, Macro Excel, Macro Word, chứng chỉ MOS cao cấp, IC3, tiếng anh, phần mềm, phần cứng .
- Nhận thiết kế phần mềm quản lý, Web, Web ứng dụng, quản lý, bán hàng,... Nhận Thiết kế bài giảng điện tử, số hóa tài liệu...
HỌC VIỆN ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN:TẬN TÂM-CHẤT LƯỢNG.
«
Next
Bài đăng Mới hơn
»
Previous
Bài đăng Cũ hơn