Header ads

Header ads

Hướng dẫn VBA để tự động cập nhật thời gian sửa file Excel

Học viện đào tạo trực tuyến Thứ Bảy, 8 tháng 2, 2020 0

Nếu làm việc nhóm khi xử lý tài liệu Excel thì nội dung file sẽ được chỉnh sửa nhiều lần, với những thời gian khác nhau. Để kiểm soát và q...