Header ads

Header ads

[Objective-C] Bài 4: Tùy biến Table View Cells cho UITableView

Học viện đào tạo trực tuyến Thứ Hai, 1 tháng 2, 2016 0

Ở bài trước, chúng ta đã tạo một  ứng dụng SimpleTable  để hiển thị danh sách tên các món ăn với ảnh được định sẵn. Ở bài này chúng ta sẽ...