Header ads

Header ads

PHÁT TRIỂN GAME VỚI UNITY Bài 1: Mass / Gravity

Học viện đào tạo trực tuyến 0

Bài này sẽ giới thiệu cho chúng ta về Rigidbody – một thành phần quan trọng về vật lí trong Unity, liên quan đến các vấn đề như khối lượn...

Tổng quan về Unity 3d

Học viện đào tạo trực tuyến 0

I. Giới thiệu về Unity3d Unity3D là phần mềm làm games trực tiếp theo thời gian thực, mà không cần render, cho phép người  design gam...