Header ads

Header ads

symfony 5 - Data Fixture

Học viện đào tạo trực tuyến Thứ Ba, 21 tháng 6, 2016 0

Doctrine hỗ trợ khả năng nạp dữ liệu bằng cách sử dụng cấu trúc YAML đơn giản. Nó giúp bạn dễ dàng tạo dữ liệu cho các bảng và liên kết k...

symfony-Làm việc với dữ liệu

Học viện đào tạo trực tuyến 0

Trong Doctrine bạn có thể lấy một kết quả phức tạp từ RDBMS và chuyển chúng vào một mảng hay object mô tả cấu trúc quan hệ của bạn. Điều nà...

[symfony] Dùng Doctrine để lấy dữ liệu

Học viện đào tạo trực tuyến 0

File Schema & Data Fixture Đầu tiên chúng ta cần tạo một schema và một vài data fixture để test các câu truy vấn. Schema File Us...