Header ads

Header ads

Hướng dẫn kết nối dịch vụ lưu trữ của người dùng trên Microsoft Teams

Học viện đào tạo trực tuyến Chủ Nhật, 26 tháng 4, 2020 0

Trong khi làm việc nhóm trên Microsoft Teams, việc gửi file là nhu cầu thường xuyên để trao đổi tài liệu hay văn bản giữa các thành viên tro...

Hướng dẫn học viên sử dụng Microsoft Teams bằng điện thoại

Học viện đào tạo trực tuyến 0

Cùng với Google Classroom, Zoom Meeting hiện tại đã có rất nhiều phần mềm hỗ trợ dạy học từ xa, họp trực tuyến với nhiều người mà không cần ...