Header ads

Header ads

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Tortoise SVN

Học viện đào tạo trực tuyến Thứ Bảy, 16 tháng 6, 2018 0

Tortoise SVN  là một chương trình  SVN Client  nó được cài đặt tại các máy tính của các thành viên trong một nhóm, giúp dễ dàng chia sẻ dữ...