Header ads

Header ads
» » » » [symfony] Dùng Doctrine để lấy dữ liệu

File Schema & Data Fixture

Đầu tiên chúng ta cần tạo một schema và một vài data fixture để test các câu truy vấn.

Schema File

User:
 actAs: [Timestampable]
 columns:
  username:
   type: string(255)
  password:
   type: string(255)
  last_login:
   type: timestamp
 relations:
  Friends:
   class: User
   refClass: UserFriend
   local: user_id1
   foreign: user_id2
  Groups:
   class: Group
   refClass: UserGroup
   foreignAlias: Users
  Permissions:
   class: Permission
   refClass: UserPermission
   foreignAlias: Users
 
Group:
 tableName: groups
 columns:
  name: string(255)
 relations:
  Permissions:
   class: Permission
   refClass: GroupPermission
   foreignAlias: Groups
 
Permission:
 columns:
  name: string(255)
 
Phonenumber:
 columns:
  user_id: integer
  phonenumber: string(55)
 relations:
  User:
   foreignAlias: Phonenumbers
   onDelete: CASCADE
 
Profile:
 columns:
  user_id: integer
  first_name: string(255)
  last_name: string(255)
  email_address: string(255)
 relations:
  User:
   foreignType: one
   onDelete: CASCADE
 
UserFriend:
 columns:
  user_id1:
   type: integer
   primary: true
  user_id2:
   type: integer
   primary: true
 relations:
  User1:
   class: User
   local: user_id1
   foreignAlias: UserFriends
   onDelete: CASCADE
  User2:
   class: User
   local: user_id2
   foreignAlias: UserFriends
   onDelete: CASCADE
 
UserGroup:
 columns:
  user_id:
   type: integer
   primary: true
  group_id:
   type: integer
   primary: true
 relations:
  User:
   foreignAlias: UserGroups
   onDelete: CASCADE
  Group:
   foreignAlias: UserGroups
   onDelete: CASCADE
 
UserPermission:
 columns:
  user_id:
   type: integer
   primary: true
  permission_id:
   type: integer
   primary: true
 relations:
  User:
   foreignAlias: UserPermissions
   onDelete: CASCADE
  Permission:
   foreignAlias: UserPermissions
   onDelete: CASCADE
 
GroupPermission:
 columns:
  group_id:
   type: integer
   primary: true
  permission_id:
   type: integer
   primary: true
 relations:
  Group:
   foreignAlias: GroupPermissions
   onDelete: CASCADE
  Permission:
   foreignAlias: GroupPermissions
   onDelete: CASCADE
 
BlogPost:
 actAs:
  Timestampable:
  Sluggable:
   fields: [title]
 columns:
  user_id: integer
  title: string(255)
  body: clob
 relations:
  Author:
   class: User
   foreignAlias: BlogPosts
   onDelete: CASCADE
  Tags:
   class: Tag
   refClass: BlogPostTag
   foreignAlias: BlogPosts
  Comments:
   class: Comment
   refClass: BlogPostComment
   foreignAlias: BlogPosts
 
Tag:
 columns:
  name: string(255)
 
Comment:
 columns:
  title: string(255)
  body: clob
 
Page:
 actAs:
  Timestampable:
  Sluggable:
   fields: [title]
 columns:
  title: string(255)
  body: clob
 
BlogPostTag:
 columns:
  blog_post_id:
   type: integer
   primary: true
  tag_id:
   type: integer
   primary: true
 relations:
  BlogPost:
   foreignAlias: BlogPostTags
   onDelete: CASCADE
  Tag:
   foreignAlias: BlogPostTags
   onDelete: CASCADE
 
BlogPostComment:
 columns:
  blog_post_id:
   type: integer
   primary: true
  comment_id:
   type: integer
   primary: true
 relations:
  BlogPost:
   foreignAlias: BlogPostComments
   onDelete: CASCADE
  Comment:
   foreignAlias: BlogPostComments
   onDelete: CASCADE

Data Fixtures

User:
 jwage:
  username: jwage
  password: changeme
  Profile:
   first_name: Jonathan
   last_name: Wage
   email_address: jonwage@gmail.com
  Groups: [Administrator]
  Friends: [fabpot, joeblow]
  Phonenumbers:
   Phonenumber_1:
    phonenumber: 6155139185
 fabpot:
  username: fabpot
  password: changeme
  Profile:
   first_name: Fabien
   last_name: Potencier
   email_address: fabien.potencier@symfony-project.com
  Groups: [ContentEditor]
  Friends: [jwage]
 joeblow:
  username: joeblow
  password: changeme
  Profile:
   first_name: Joe
   last_name: Blow
   email_address: jowblow@gmail.com
  Groups: [Registered]
  Friends: [jwage, fabpot]
 
Group:
 Administrator:
  name: Administrator
  Permissions: [EditPages, EditBlog, EditUsers, EditPages, Frontend]
 Blogger:
  name: Blogger
  Permissions: [EditBlog, Frontend]
 Moderator:
  name: Moderator
  Permissions: [EditUsers, EditComments, Frontend]
 ContentEditor:
  name: Content Editor
  Permissions: [EditPages, EditBlog, Frontend]
 Registered:
  name: Registered
  Permissions: [Frontend]
 
Permission:
 EditPages:
  name: Edit Pages
 EditBlog:
  name: Edit Blog
 EditUsers:
  name: Edit Users
 EditPages:
  name: Edit Pages
 EditComments:
  name: Edit Comments
 Frontend:
  name: Frontend
 
BlogPost:
 BlogPost_1:
  Author: jwage
  title: Sample Blog Post
  body: This is a sample blog post
  Tags: [symfony, doctrine, php, mvc]
  Comments:
   Comment_1:
    title: This is a bad blog post
    body: Yes this is indeed a horrible blog post
   Comment_2:
    title: I think this is awesome
    body: This is an awesome blog post, what are you talking about?!?!?!
 
Tag:
 symfony:
  name: symfony
 php:
  name: PHP
 doctrine:
  name: Doctrine
 mvc:
  name: MVC
 
Page:
 home:
  title: Home
  body: This is the content of the home page
 about:
  title: About
  body: This is the content of the about page
 faq:
  title: F.A.Q.
  body: This is the content of the frequently asked questions page

DBMS Function

Đầu tiên, chúng ta nói về cách sử dụng các DBMS function trong câu truy vấn. Ví dụ, bạn muốn lấy tất cả các blog post cùng với số comment tương ứng.
$q = Doctrine_Query::create()
 ->select('p.*, COUNT(c.id) as num_comments')
 ->from('BlogPost p')
 ->leftJoin('p.Comments c')
 ->groupBy('p.id');
$results = $q->execute();
echo $results[0]['num_comments'];
Bạn có thể phối hợp các function và viết chúng thành chuỗi dài bao nhiêu tùy ý.

Join nhiều bảng

Với Doctrine, việc lấy dữ liệu từ nhiều bảng trở nên dễ dàng. Trong ví dụ này, chúng ta có thể lấy tất cả các permission của một user, và tất cả các permission của group của anh ta.
$q = Doctrine_Query::create()
 ->from('User u')
 ->leftJoin('u.Permissions p')
 ->leftJoin('u.Groups g')
 ->leftJoin('g.Permissions p2')
 ->where('u.id = ?', 1);
$user = $q->fetchOne();
Bây giờ chúng ta có thể tạo một Doctrine_Collection để kết hợp tất cả các Permission của user.
$permissions = new Doctrine_Collection('Permission');
foreach ($user['Groups'] as $group)
{
 foreach ($group['Permissions'] as $permission)
 {
  $permissions[] = $permission;
 }
}
foreach ($user['Permissions'] as $permission)
{
 $permissions[] = $permission;
}
Trong một ứng dụng blog, chúng ta thường xuyên phải lấy một BlogPost cùng với AuthorCommentsvà các Tags của nó trong một câu truy vấn. Với Doctrine việc này thật dễ dàng như tôi đã làm ở trên.
$q = Doctrine_Query::create()
 ->from('BlogPost p')
 ->leftJoin('p.Author a')
 ->leftJoin('p.Comments c')
 ->leftJoin('p.Tags t')
 ->where('p.id = ?', 1);

Sub-Query

Trong ví dụ về Permission ở trên, chúng ta cũng có thể lấy Doctrine_Collection các Permissiontrực tiếp từ Doctrine bằng cách sử dụng sub-query.
$userId = 1;
$q = Doctrine_Query::create()
 ->from('Permission p');
 
$q2 = $q->createSubquery()
 ->select('p2.permission_id')
 ->from('UserPermission p2')
 ->where('p2.user_id = ?');
 
$q3 = $q->createSubquery()
 ->select('p3.id')
 ->from('Permission p3')
 ->leftJoin('p3.GroupPermissions gp')
 ->leftJoin('gp.Group g')
 ->leftJoin('g.Users u')
 ->where('u.id = ?');
 
$q->where('p.id IN (' . $q2->getDql() . ')')
 ->orWhere('p.id IN (' . $q3->getDql() . ')');
 
$permissions = $q->execute(array($userId, $userId));

Cách dùng Left Join ngắn gọn

Một trong những tiện lợi của Doctrine là khả năng join theo một cấu trúc ngắn gọn. Điều này giúp giảm số dòng code trong một câu truy vấn. Bạn chỉ cần thêm các bảng cần join vào trong from() và chúng sẽ tự động được join sử dụng leftJoin().
$q = Doctrine_Query::create()
 ->from('User u, u.Profile p, u.Groups g');
Code trên tương đương với:
$q = Doctrine_Query::create()
 ->from('User u')
 ->leftJoin('u.Profile p')
 ->leftJoin('u.Groups g');
Doctrine_Query thực hiện truy vấn UPDATE và DELETE thông qua function update() và delete() . Sau đây là một số ví dụ.

Delete Query

Trong ví dụ này chúng ta sẽ xóa một user dựa vào username của anh ta.
Doctrine_Query::create()
 ->delete()
 ->from('User u')
 ->where('u.username = ?', 'jwage')
 ->execute();

Update Query

Trong câu truy vấn này chúng ta sẽ update password của một user.
Doctrine_Query::create()
 ->update('User u')
 ->set('u.password', '?', 'newpassword')
 ->where('u.username = ?', 'jwage')
 ->execute();
Function set() nhận 3 tham số. Tham số đầu tiên là tên của field bạn muốn set, tham số thứ 2 là phần được cung cấp bởi PDO untouched và tham số thứ 3 là parameter/value.
Trong ví dụ sau chúng ta sẽ tạo giá trị cho một timestamp field nhờ một dbms functions. Chúng ta không dùng tham số thứ 3 vì chúng ta muốn NOW() được cung cấp bởi PDO un-touched.
Doctrine_Query::create()
 ->update('User u')
 ->set('u.last_login', 'NOW()')
 ->where('u.username = ?', 'jwage')
 ->execute();
Lợi ích của việc sử dụng DQL update và delete là bạn chỉ cần sử dụng một câu truy vấn để thực hiện điều mình muốn. Nếu bạn sử dụng object thì đầu tiên bạn phải lấy object đó, sau đó mới thực hiện updated hoặc deleted nghĩa là bạn phải dùng 2 câu truy vấn.

Tự viết DQL

Nếu bạn quen với việc viết SQL chúng tôi cũng cung cấp một cách để thực hiện. Bạn có thể tự viết câu truy vấn DQL và parse chúng cho một Doctrine_Query.
$dql = "FROM User u, u.Phonenumbers p";
$q = Doctrine_Query::create()->parseQuery($dql);
Hoặc thực thi chúng bằng cách sử dụng phương thức query() của Doctrine_Query.
$dql = "FROM User u, u.Phonenumbers p";
$q = Doctrine_Query::create()->query($dql);
Trong những ví dụ ở trên chúng tôi đã giới thiệu cho bạn cách tạo ra các câu truy vấn, nhưng thực thi chúng như thế nào? Doctrine hỗ trợ một vài cách để thực thi câu truy vấn và một vài cách để nhận kết quả. Bạn có thể nhận kết quả dạng object, php array (nhanh hơn sử dụng object) hoặc bỏ qua hydration process.

Array Hydration

Đây là ví dụ về cách execute array hydration.
$results = $q->execute($params, Doctrine::HYDRATE_ARRAY);
có thể viết gọn hơn nhờ phương thức fetchArray().
$results = $q->fetchArray($params);

Record Hydration

$results = $q->execute($params, Doctrine::HYDRATE_RECORD);
Record hydration là mặc định do đó bạn có thể bỏ qua tham số thứ 2.

No Hydration

Chúng ta có thể bỏ qua hydration process và trả về kết quả như PDO. Nó chỉ hữu ích trong một vài trường hợp, như khi bạn chỉ có một row và một column dữ liệu. Dữ liệu được trả về dạng array với key là số nguyên, do đó nó không tiện lợi trong đa số trường hợp.
$results = $q->execute($params, Doctrine::HYDRATE_NONE);

Lấy một Record

Bạn có thể sử dụng phương thức fetchOne() để chỉ lấy về một kết quả.
$result = $q->fetchOne($params, Doctrine::HYDRATE_ARRAY);

About Học viện đào tạo trực tuyến

Xinh chào bạn. Tôi là Đinh Anh Tuấn - Thạc sĩ CNTT. Email: dinhanhtuan68@gmail.com .
- Nhận đào tạo trực tuyến lập trình dành cho nhà quản lý, kế toán bằng Foxpro, Access 2010, Excel, Macro Excel, Macro Word, chứng chỉ MOS cao cấp, IC3, tiếng anh, phần mềm, phần cứng .
- Nhận thiết kế phần mềm quản lý, Web, Web ứng dụng, quản lý, bán hàng,... Nhận Thiết kế bài giảng điện tử, số hóa tài liệu...
HỌC VIỆN ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN:TẬN TÂM-CHẤT LƯỢNG.
«
Next
Bài đăng Mới hơn
»
Previous
Bài đăng Cũ hơn