Header ads

Header ads
» » » » symfony-Làm việc với dữ liệu

Trong Doctrine bạn có thể lấy một kết quả phức tạp từ RDBMS và chuyển chúng vào một mảng hay object mô tả cấu trúc quan hệ của bạn. Điều này được thực hiện với Doctrine Query Language. Đó là cách tốt nhất để lấy dữ liệu với ít câu truy vấn nhất.


DQL

Doctrine sử dụng DQL để lấy dữ liệu và cung cấp một Doctrine_Query API hoàn chỉnh để xây dựng chúng. Dưới đây bạn sẽ tìm thấy danh sách đầy đủ các phương thức được sử dụng kèm ví dụ.

Query API

Các API thông dụng
Tên hàmSQLNối thêmMô tả
where('u.username = ?', 'jwage')u.username = ?KhôngThiết lập WHERE và override các điều kiện WHERE đã có
andWhere('u.username = ?', 'jwage')AND u.username = ?Thêm một điều kiện vào mệnh đềWHERE với AND
whereIn('u.id', array(1, 2, 3))AND u.id IN (?, ?, ?)Thêm AND IN vào điều kiện WHERE
andWhereIn('u.id', array(1, 2, 3))^Thêm một whereIn() nữa
orWhereIn('u.id', array(1, 2, 3))OR u.id IN (?, ?, ?)Thêm OR IN vào điều kiện WHERE
whereNotIn('u.id', array(1, 2, 3))AND u.id NOT IN (?, ?, ?)Thêm AND NOT IN vào điều kiệnWHERE
andWhereNotIn('u.id', array(1, 2, 3))^Thêm một whereNotIn() nữa
orWhereNotIn('u.id', array(1, 2, 3))OR u.id NOT IN (?, ?, ?)Thêm OR NOT IN vào điều kiện WHERE
orWhere('u.username = ?', 'jwage')OR u.username = ?Thêm OR vào điều kiện WHERE
groupBy('u.id')GROUP BY u.id, u.usernameKhôngThiêt lập GROUP BY và override cácGROUP BY đã có
addGroupBy('u.username')GROUP BY u.usernameThêm điều kiện vào GROUP BY
having('num_phonenumbers > 0')HAVINGnum_phonenumbers > 0KhôngThiết lập HAVING và override cácHAVING đã có
addHaving('u.username = ?', 'jwage')HAVING u.username = ?Thêm điều kiện vào HAVING
Select API
Tên hàmMô tả
distinct($flag = true)Thiết lập cờ cho mỗi select
select('u.id, u.username, COUNT(p.id) as num_phonenumbers')Thiết lập SELECT và override các select đã có
addSelect('u.email_address')Add a select that is appended
from('User u, u.Phonenumber p')Thiết lập FROM và override các FROM và joins đã có
leftJoin('u.Phonenumber p')Thêm LEFT JOIN vào mệnh đề FROM
innerJoin('u.Profile p')Thêm INNER JOIN vào mệnh đề FROM
addFrom('u.Phonenumber p')Thêm điều kiện join vào mệnh đề FROM
orderBy('u.username')Thiết lập ORDER BY và override các ORDER BY đã có
addOrderBy('u.is_active = ?', 1)Thêm điều kiện vào ORDER BY
limit(20)Giới hạn số bản ghi nhận được ở kết quả trả về
offset(5)Giới hạn số offset của bản ghi
Update API
Tên hàmMô tả
forUpdate($flag = true)Thay đổi câu truy vấn dùng FOR UPDATE
update('User u')Xác định model để UPDATE
set('u.username', '?', 'jwage')Thiết lập giá trị mới cho câu truy vấn UPDATE. Tham số đầu tiên là dữ liệu cần thay đổi, tham số thứ 2 là biểu thức đặt trực tiếp trong DQL (có thể là ? hoặc một DBMS function), và tham số thứ 3 là giá trị mới.
Delete API
Tên hàmMô tả
delete()Chuyển câu truy vấn thành delete

Tạo câu truy vấn

Tạo câu truy vấn từ Doctrine_Table instance.
$q = Doctrine::getTable('User')->createQuery('u')
 ->where('u.username = ?', 'jwage');
Tạo câu truy vấn theo cách bình thường
$q = Doctrine_Query::create()
 ->from('User u')
 ->where('u.username = ?', 'jwage');
2 cách truy vấn trên là như nhau, cách thứ nhất sẽ được tự động chuyển sang cách thứ 2.

Các ví dụ truy vấn

Dưới đây là ví dụ một số truy vấn để giúp bạn tìm hiểu cách lấy dữ liệu với Doctrine.
Tính số cột
When using DBMS functions to calculate columns, they are hydrated in to the component/model that is the first involved in the expression. In the example below, the model is hydrated in to thePhonenumber relation because it is the first component encountered in the query.
$q = Doctrine_Query::create()
 ->select('u.*, COUNT(DISTINCT p.id) AS num_phonenumbers')
 ->from('User u')
 ->leftJoin('u.Phonenumbers p')
 ->groupBy('u.id');
 
$users = $q->fetchArray();
 
echo $users[0]['num_phonenumbers'];
Lấy Users và các Groups liên quan
$q = Doctrine_Query::create()
 ->from('User u')
 ->leftJoin('u.Groups g');
 
$users = $q->fetchArray();
 
foreach ($users[0]['Groups'] as $group) {
  echo $group['name'];
}
WHERE với 1 tham số
$q = Doctrine_Query::create()
 ->from('User u')
 ->where('u.username = ?', 'jwage');
 
$users = $q->fetchArray();
WHERE với nhiều tham số
$q = Doctrine_Query::create()
 ->from('User u')
 ->where('u.is_active = ? AND u.is_online = ?', array(1, 1));
 
$users = $q->fetchArray();
 
// You can also optionally use the andWhere() to add to the existing where parts
$q = Doctrine_Query::create()
 ->from('User u')
 ->where('u.is_active = ?', 1)
 ->andWhere('u.is_online = ?', 1);
 
$users = $q->fetchArray();
whereIn()
$q = Doctrine_Query::create()
 ->from('User u')
 ->whereIn('u.id', array(1, 2, 3));
 
$users = $q->fetchArray();
 
// This is the same as above
$q = Doctrine_Query::create()
 ->from('User u')
 ->where('u.id IN (1, 2, 3)');
 
$users = $q->fetchArray();
Dùng function của DBMS trong mệnh đề WHERE
$userEncryptedKey = 'a157a558ac00449c92294c7fab684ae0';
$q = Doctrine_Query::create()
 ->from('User u')
 ->where("MD5(CONCAT(u.username, 'secret_user_key')) = ?", $userEncryptedKey);
 
$user = $q->fetchOne();
 
$q = Doctrine_Query::create()
 ->from('User u')
 ->where('LOWER(u.username) = LOWER(?)', 'jwage');
 
$user = $q->fetchOne();
groupBy
// Users with more than 1 phonenumber
$q = Doctrine_Query::create()
 ->select('u.*, COUNT(DISTINCT p.id) AS num_phonenumbers')
 ->from('User u')
 ->leftJoin('u.Phonenumbers p')
 ->having('num_phonenumbers > 1')
 ->groupBy('u.id');
 
$users = $q->fetchArray();
Chỉ Join với primary phonenumbers sử dụng WITH
$q = Doctrine_Query::create()
 ->from('User u')
 ->leftJoin('u.Phonenumbers p WITH p.primary_num = ?', true);
 
$users = $q->fetchArray();
Override JOIN dùng ON
$q = Doctrine_Query::create()
 ->from('User u')
 ->leftJoin('u.Phonenumbers p ON u.id = p.user_id AND p.primary_num = ?', true);
 
$users = $q->fetchArray();
Chỉ lấy các cột cần thiết
$q = Doctrine_Query::create()
 ->select('u.username, p.phone')
 ->from('User u')
 ->leftJoin('u.Phonenumbers p');
 
$users = $q->fetchArray();
Lấy tất cả các cột
// Select all User columns but only the phone phonenumber column
$q = Doctrine_Query::create()
 ->select('u.*, p.phone')
 ->from('User u')
 ->leftJoin('u.Phonenumbers p');
 
$users = $q->fetchArray();
DQL delete với WHERE
// Delete phonenumbers for user id = 5
$deleted = Doctrine_Query::create()
 ->delete()
 ->from('Phonenumber')
 ->andWhere('user_id = 5')
 ->execute();
DQL update 1 cột
// Set user id = 1 to active
Doctrine_Query::create()
 ->update('User u')
 ->set('u.is_active', '?', true)
 ->where('u.id = ?', 1)
 ->execute();
DQL update với hàm của DBMS
// Make all usernames lowercase
Doctrine_Query::create()
 ->update('User u')
 ->set('u.username', 'LOWER(u.username)')
 ->execute();
Dùng LIKE của mysql để tìm bản ghi
$q = Doctrine_Query::create()
 ->from('User u')
 ->where('u.username LIKE ?', '%jwage%');
 
$users = $q->fetchArray();
Dùng INDEXBY để xác định key cho mảng trả về
$q = Doctrine_Query::create()
 ->from('User u INDEXBY u.username');
 
$users = $q->fetchArray();
print_r($users['jwage']); // Will print the user with the username of jwage
Dùng positional & named parameter
// Positional parameters
$q = Doctrine_Query::create()
 ->from('User u')
 ->where('u.username = ?', array('Arnold'));
 
$users = $q->fetchArray();
 
// Named parameters
$q = Doctrine_Query::create()
 ->from('User u')
 ->where('u.username = :username', array(':username' => 'Arnold'));
 
$users = $q->fetchArray();
Dùng subquery trong mệnh đề WHERE
// Find uers not in group named Group 2
$q = Doctrine_Query::create()
 ->from('User u')
 ->where('u.id NOT IN (SELECT u.id FROM User u2 INNER JOIN u2.Groups g WHERE g.name = ?)', 'Group 2');
 
$users = $q->fetchArray();
 
// You can accomplish this without subqueries like the 2 below
// This is similar as above
$q = Doctrine_Query::create()
 ->from('User u')
 ->innerJoin('u.Groups g WITH g.name != ?', 'Group 2')
 
$users = $q->fetchArray();
 
// or this
$q = Doctrine_Query::create()
 ->from('User u')
 ->leftJoin('u.Groups g')
 ->where('g.name != ?', 'Group 2');
 
$users = $q->fetchArray();
Doctrine có nhiều cách khác nhau đề thực thi câu truy vấn và trả về dữ liệu. Dưới đây là danh sách tất cả các cách để thực thi câu truy vấn.
$q = Doctrine_Query::create()
 ->from('User u');
 
// Array hydration
$users = $q->fetchArray();                     // Fetch the results as a hydrated array
$users = $q->execute(array(), Doctrine::HYDRATE_ARRAY);      // This is the same as above
$users = $q->setHydrationMode(Doctrine::HYDRATE_ARRAY)->execute(); // So is this
 
// No hydration
$users = $q->execute(array(), Doctrine::HYDRATE_NONE);       // Execute the query with plain PDO and no hydration
$users = $q->setHydrationMode(Doctrine::HYDRATE_NONE)->execute(); // This is the same as above
 
// Fetch one
$user = $q->fetchOne();
 
// Fetch all and get the first from collection
$user = $q->execute()->getFirst();

Finders

Doctrine cung cấp một số phương thức finder đơn giản, tự động tạo Doctrine_Query object. Dưới đây là một số ví dụ cách sử dụng những phương thức này.
Phương thức Find By
Bạn có thể sử dụng findBy*() và findOneBy*() để tìm bản ghi theo giá trị của một trường nào đó.
$user = Doctrine::getTable('User')->findOneByUsername('jwage');
$users = Doctrine::getTable('User')->findByIsActive(1);
Tìm theo khóa chính
Phương thức Doctrine_Table::find() giúp tìm bản ghi theo khóa chính. Nó làm việc với cả model có khóa chính hỗn hợp.
$user = Doctrine::getTable('User')->find(1);
$userGroup = Doctrine::getTable('UserGroup')->find(array(1, 2));

Cập nhât dữ liệu

Với Doctrine bạn có thể cập nhật dữ liệu bằng cách sử dụng trực tiếp DQL update và delete hoặc bạn có thể lấy các object, sửa đổi các property của nó rồi lưu lại. Dưới đây là ví dụ theo các cách trên.

Các property của Object

Doctrine hỗ trợ 3 cách để sửa đổi properties của object và sfDoctrinePlugin thêm một cách thứ 4 (mô phỏng propel). Đó là object access, array access, function access và propel style access.
$user = new User();
$user->username = 'jwage';    // Object
$user['username'] = 'jwage';   // Array
$user->set('username', 'jwage'); // Function
$user->setUsername('jwage');   // Propel access
$user->save();

Overriding Accessors & Mutators

class User extends BaseUser
{
 public function setPassword($password)
 {
  return $this->_set('password', md5($password));
 }
 
 public function getUsername()
 {
  return 'PREFIX_' . $this->_get('username');
 }
}
 
$user = new User();
$user->username = 'jwage';
$user->password = 'changeme'; // Invokes setPassword()
echo $user->username; // Invokes getPassword() and returns PREFIX_jwage

Dữ liệu quan hệ

Với Doctrine thật dễ dàng để thao tác với dữ liệu thông qua PHP objects.
User hasOne Profile
$user = new User();
$user->username = 'jwage';
$user->password = 'changeme';
$user->Profile->name = 'Jonathan H. Wage';
$user->Profile->about = 'His name is Jonathan';
$user->save();
User hasMany Phonenumber as Phonenumbers
$user = new User();
$user->username = 'jwage';
$user->password = 'changeme';
$user->Phonenumbers[]->phonenumber = '6155139185';
$user->Phonenumbers[]->phonenumber = '1234567890';
$phonenumber = $user->Phonenumbers[2];
$phonenumber->phonenumber = '0987654321';
BlogPost hasMany Tag as Tags
$blogPost = new BlogPost();
$blogPost->title = 'Test blog post';
$blogPost->body = 'This is the content of the test blog post';
$tag = Doctrine::getTable('Tag')->findOneByName('doctrine');
if ( ! $tag) {
 $tag = new Tag;
 $tag->name = 'doctrine';
}
$blogPost->Tags[] = $tag;
Code trên chưa được tốt lắm, chúng ta có thể thay đổi lại bằng cách thêm vào lớp TagTable ởlib/model/doctrine/TagTable.class.php.
class TagTable extends Doctrine_Table
{
 public function findOneByName($name)
 {
  $tag = $this->findOneBy('name', $name);
  if ( ! $tag) {
   $tag = new Tag();
   $tag->name = $name;
  }
  return $tag;
 }
}
Code bên trên trở thành.
$blogPost = new BlogPost();
$blogPost->title = 'Test blog post';
$blogPost->body = 'This is the content of the test blog post';
$tag = Doctrine::getTable('Tag')->findOneByName('doctrine');
$blogPost->Tags[] = $tag;
Chúng ta cũng nên override Tag name mutator bằng cách tạo phương thức setName() trong lớp Tag ởlib/model/doctrine/Tag.class.php.
class Tag extends BaseTag
{
 public function setName($name)
 {
  $tag = Doctrine::getTable('Tag')->findOneByName($name);
  if ($tag) {
   $this->assignIdentifier($tag->identifier());
  } else {
   $this->_set('name', $name);
  }
 }
}
Bây giờ code trở nên đơn giản hơn để chắc rằng ta ko lưu vào database các tag giống nhau.
$blogPost = new BlogPost();
$blogPost->title = 'Test blog post';
$blogPost->body = 'This is the content of the test blog post';
$blogPost->Tags[]->name = 'doctrine';

Xóa dữ liệu

Có 2 cách để xóa dữ liệu. Lấy object rồi gọi phương thức Doctrine_Record::delete() hoặc thực hiện câu truy vấn DQL delete.
$user = Doctrine::getTable('User')->find(1);
$user->delete();
Sử dụng câu truy vấn DQL delete hiệu quả hơn do chỉ sử dụng một câu truy vấn.
$deleted = Doctrine_Query::create()
 ->delete()
 ->from('User u')
 ->where('u.id = ?', 1)
 ->execute();
Bạn có thể tìm hiểu thêm về cách tương tác với dữ liệu trong Doctrine Manual ở đây.

About Học viện đào tạo trực tuyến

Xinh chào bạn. Tôi là Đinh Anh Tuấn - Thạc sĩ CNTT. Email: dinhanhtuan68@gmail.com .
- Nhận đào tạo trực tuyến lập trình dành cho nhà quản lý, kế toán bằng Foxpro, Access 2010, Excel, Macro Excel, Macro Word, chứng chỉ MOS cao cấp, IC3, tiếng anh, phần mềm, phần cứng .
- Nhận thiết kế phần mềm quản lý, Web, Web ứng dụng, quản lý, bán hàng,... Nhận Thiết kế bài giảng điện tử, số hóa tài liệu...
HỌC VIỆN ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN:TẬN TÂM-CHẤT LƯỢNG.
«
Next
Bài đăng Mới hơn
»
Previous
Bài đăng Cũ hơn