Header ads

Header ads

Tìm hiểu về Button và cách dùng Button trong Android.

Học viện đào tạo trực tuyến Thứ Ba, 14 tháng 11, 2017 0

Trong những bài tìm hiểu về Android trước, chúng ta đã hiểu cơ bản một  Android Project , hay vài thao tác trong  Emulator Android . Bắt đầ...

Hướng dẫn lập trình Android với cơ sở dữ liệu SQLite

Học viện đào tạo trực tuyến Thứ Hai, 23 tháng 10, 2017 0

SQLite  là một cơ sở dữ liệu quan hệ, mã nguồn mở, nó được tích hợp sẵn trên hệ điều hành  Android , vì vậy bạn có thể sử dụng nó bất cứ ...