Header ads

Header ads

Cơ sở dữ liệu SQLite

Học viện đào tạo trực tuyến Thứ Ba, 18 tháng 6, 2019 0

Cơ sở dữ liệu SQLite SQLite là một cơ sở dữ liệu SQL mã nguồn mở, nó lưu trữ dữ liệu vào một tập tin văn bản trên một thiết bị. Nó mặc đ...

Lưu tập tin ở bộ nhớ ngoài

Học viện đào tạo trực tuyến 0

Lưu tập tin ở bộ nhớ ngoài (External Storage) Cũng giống như  Lưu tập tin ở bộ nhớ trong (internal storage), chúng ta có thể lưu và đọc ...

Lưu tập tin ở bộ nhớ trong

Học viện đào tạo trực tuyến 0

Lưu tập tin ở bộ nhớ trong Để đơn giản hóa việc đọc và ghi luồng dữ liệu tập tin được lưu ở bộ nhớ trong (hay gọi là thư mục dữ liệu bên...

Shared preferences

Học viện đào tạo trực tuyến 0

Shared Preferences trong Android Shared Preferences  là đối tượng  Android  cung cấp cho việc lưu trữ và truy xuất các dữ liệu có kiểu c...

Lưu trữ dữ liệu là gì?

Học viện đào tạo trực tuyến 0

Lưu trữ dữ liệu là gì? Khi  phát triển ứng dụng , tuỳ thuộc vào các đặc điểm và yêu cầu của từng ứng dụng thì việc duy trì thông tin về ...

 Popup Menu

Học viện đào tạo trực tuyến 0

 Popup menu trong Android   Android Popup Menu  hiển thị menu bên dưới văn bản neo nếu không gian có sẵn nếu không ở trên các văn bản ne...