Header ads

Header ads

Khóa học về tự động thao tác trên Website- Lệnh trong iMacro P1

Học viện đào tạo trực tuyến Thứ Sáu, 26 tháng 7, 2069 0

Tôi sẽ không liệt kê hết những câu lệnh mà iMacro đưa ra trong Wiki, chúng ta sẽ chỉ thảo luận những câu lệnh mà các bạn sẽ hay dùng sau nà...

Hướng dẫn tích hợp Comment Facebook vào WordPress

Học viện đào tạo trực tuyến Thứ Ba, 22 tháng 11, 2016 0

Hướng dẫn tích hợp khung bình luận của Facebook vào WordPress và cách quản lý các bình luận sử dụng hệ thống comment của Facebook. Tôi gi...