Header ads

Header ads
» » Hàm IF() trả về 1 giá trị của biểu thức điều kiện

Giả sử chúng ta cần kiểm tra giá trị ô B2 – là điểm số của học sinh. Nếu điểm lớn hơn 4 thì thông báo là “Đậu”, ngược lại nhỏ hơn bằng 4 điểm thì thông báo là “Rớt”. Ở trườg hợp này chúng ta sẽ sử dụng hàm IF() để kiểm tra điểm, và trả về giá trị mong muốn.

Cúp pháp:
             =IF(logical_test, [value_if_true], [value_if_false])
Trong đó:
  • logical_test: bắt buộc, một giá trị hay một biểu thức logic/biểu thức so sánh bất kỳ có giá trị tương đương với TRUE hoặc FALSE. Ví dụ B2=7 là biểu thức logic. Nếu ô B1 bằng 7 thì giá trị biểu thức là TRUE, ngược lại giá trị biểu thức là FALSE.
  • value_if_true: tùy chọn, là giá trị trả về nếu logical_test tương đương với TRUE.
  • value_if_false: tùy chọn, là giá trị trả về nếu logical_test tương đương với FALSE.
Ví dụ:
1 Học Sinh Điểm Kết quả
2 Đoàn Văn Đảm 7 Đậu
3 Lê Văn Luyện 3 Rớt
4 Đậu Văn Vớt 5 Đậu
Công thức lần lượt ở các ô từ C2 đến C4 như sau:
  • =IF(B2>4,”Đậu”, “Rớt”)
  • =IF(B3>4,”Đậu”, “Rớt”)
  • =IF(B4>4,”Đậu”, “Rớt”)
Chúc các bạn thành công! 

About Học viện đào tạo trực tuyến

Xinh chào bạn. Tôi là Đinh Anh Tuấn - Thạc sĩ CNTT. Email: dinhanhtuan68@gmail.com .
- Nhận đào tạo trực tuyến lập trình dành cho nhà quản lý, kế toán bằng Foxpro, Access 2010, Excel, Macro Excel, Macro Word, chứng chỉ MOS cao cấp, IC3, tiếng anh, phần mềm, phần cứng .
- Nhận thiết kế phần mềm quản lý, Web, Web ứng dụng, quản lý, bán hàng,... Nhận Thiết kế bài giảng điện tử, số hóa tài liệu...
HỌC VIỆN ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN:TẬN TÂM-CHẤT LƯỢNG.
«
Next
Bài đăng Mới hơn
»
Previous
Bài đăng Cũ hơn