Header ads

Header ads
» » Cách xác định phiên bản và ấn bản của SQL Server và các cấu phần

Bài viết này mô tả cách xác định số phiên bản Microsoft SQL Server hiện tại của bạn và cấp gói dịch vụ hoặc sản phẩm tương ứng. Bài viết này cũng mô tả cách xác định ấn bản cụ thể của SQL Server mà bạn đang sử dụng.

Chú ý Nếu bạn chỉ cần biết số phiên bản cụ thể của máy chủ SQL ánh xạ tới hoặc thông tin KB cho gói dịch vụ hoặc gói cập nhật tích luỹ cụ thể, hãy tham khảo phần của bài viết này và tìm kiếm số phiên bản.

Lưu ý Nếu bạn chỉ muốn tìm bản dựng mới nhất cho SQL Server, bạn có thể tham khảo bài viết sau đây. Hoặc bạn có thể kiểm tra bảng tương ứng với sản phẩm của mình trong phần trong bài viết này.

957826 Nơi tìm thông tin về bản dựng SQL Server mới nhất

Cách xác định phiên bản của công cụ SQL Server Client

SQL Server Management Studio (SSMS)

Để xác định phiên bản của công cụ ứng dụng khách được cài đặt trên hệ thống của bạn, hãy khởi động Management Studio rồi bấm vào Giới thiệu trên menu Trợ giúp. (Ảnh chụp màn hình cho bước này được liệt kê bên dưới).

Ảnh chụp màn hình cho bước này

SQL Server Business Intelligence Development Studio (BIDS)

Để kiểm tra phiên bản của Trình thiết kế Dịch vụ Phân tích, của Trình thiết kế Dịch vụ Tích hợp hoặc của Trình thiết kế Dịch vụ Báo cáo của SQL Server, hãy làm theo những bước sau:
 1. Trong nhóm chương trình SQL của bạn, hãy khởi động SQL Server Business Intelligence Development Studio.
 2. Trên menu Trợ giúp, bấm vào Giới thiệu về.
 3. Trong danh sách Các sản phẩm đã cài đặt, hãy chọn cấu phần được yêu cầu rồi chú ý đến phiên bản được cung cấp trong hộp văn bản Chi tiết sản phẩm. 
  (Ảnh chụp màn hình cho bước này được liệt kê bên dưới).

  SQL Server 2005 / Visual Studio 2005

  Ảnh chụp màn hình cho bước này cho SQL Server 2005 / Visual Studio 2005  SQL Server 2008 / SQL Server 2008 R2 / Visual Studio 2008

  Ảnh chụp màn hình cho bước này cho SQL Server 2008/ SQL Server 2008 R2 / Visual Studio 2008
Lưu ý Đối với các tính năng Nghiệp vụ Thông minh như Dịch vụ Tích hợp, Dịch vụ Báo cáo và Dịch vụ Phân tích, bạn có thể phải cài đặt các cập nhật nóng, bản cập nhật tích lũy và gói dịch vụ mới nhất trên các máy tính phía máy khách để lấy bản vá mới nhất trong khi phát triển các gói SSIS, báo cáo SSRS hoặc các khối Dịch vụ Phân tích.

Cách xác định phiên bản và ấn bản nào của Công cụ Cơ sở dữ liệu của SQL Server đang chạy

Để xác định phiên bản của SQL Server, bạn có thể sử dụng bất kỳ phương pháp nào sau đây:

Phương pháp 1: Kết nối với máy chủ bằng cách sử dụng Object Explorer trong SQL Server Management Studio. Sau khi Trình khám phá Đối tượng được kết nối, trình khám phá này này sẽ hiển thị thông tin phiên bản in trong dấu ngoặc đơn, cùng với tên người dùng được sử dụng để kết nối với phiên bản cụ thể của SQL Server.

Phương pháp 2: Hãy xem vài cột đầu tiên của tệp Errorlog cho phiên bản đó. Theo mặc định, nhật kí lỗi nằm tại Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL. Các tệp n\MSSQL\LOG\ERRORLOG và ERRORLOG.n. Các mục có thể giống như sau:
2011-03-27 22:31:33.50 Server   Microsoft SQL Server 2008 (SP1) - 10.0.2531.0 (X64)         Ngày 29 tháng 3 năm 2009 10:11:52         Bản quyền (c) 1988-2008 Tập đoàn Microsoft        Express Edition (64-bit) trên Windows NT 6.1 (Bản dựng 7600: )
Như bạn có thể thấy, mục này cung cấp tất cả thông tin cần thiết về sản phẩm, chẳng hạn như phiên bản, mức độ sản phẩm, 64 bit so với 32 bit, ấn bản của SQL Server và phiên bản hệ điều hành mà SQL Server đang chạy.

Phương pháp 3: Kết nối với phiên bản của SQL Server rồi chạy truy vấn sau đây:
Chọn @@version
Ví dụ về kết quả của truy vấn này như sau:

Microsoft SQL Server 2008 (SP1) - 10.0.2531.0 (X64)  Ngày 29 tháng 3 năm 2009 10:11:52  Bản quyền (c) 1988-2008 Tập đoàn Microsoft  Express Edition (64 bit) trên Windows NT 6.1 (Bản dựng 7600: )

Phương pháp 4: Kết nối với phiên bản của SQL Server rồi chạy truy vấn sau đây:

SELECT SERVERPROPERTY('productversion'), SERVERPROPERTY ('productlevel'), SERVERPROPERTY ('edition')
Lưu ý Truy vấn này hoạt động với mọi phiên bản của SQL Server 2000 hoặc của phiên bản mới hơn.

Các kết quả sau đây được trả về:
 • Phiên bản sản phẩm (ví dụ: 10.0.1600.22)
 • Mức độ sản phẩm (ví dụ: RTM)
 • Phiên bản (ví dụ: Doanh nghiệp)

Ví dụ: các kết quả giống như sau.
10.0.1600.22RTMPhiên bản Doanh nghiệp
Lưu ý Hàm SERVERPROPERTY trả về các thuộc tính riêng lẻ liên quan đến thông tin phiên bản mặc dù hàm @@VERSIONkết hợp kết quả vào một chuỗi. Nếu ứng dụng của bạn yêu cầu các chuỗi thuộc tính riêng lẻ thì bạn có thể sử dụng hàmSERVERPROPERTY để trả về các chuỗi đó thay vì phân tích cú pháp các kết quả @@VERSION.

Phương pháp 5: Bắt đầu với SQL Server 2008, bạn cũng có thể sử dụng báo cáo Khám phá Tính năng SQL Server được Cài đặt. Bạn có thể tìm thấy báo cáo này bằng cách định vị trang Công cụ của Trung tâm Cài đặt SQL Server. Công cụ này cung cấp thông tin về tất cả các phiên bản của SQL Server được cài đặt trên hệ thống. Điều này bao gồm các công cụ khách như SQL Server Management Studio. Điều duy nhất cần biết là công cụ này chỉ có thể chạy cục bộ trên hệ thống nơi SQL server được cài đặt. Bạn không thể sử dụng công cụ này để lấy thông tin về các máy chủ từ xa. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập bài đăng blog sau đây Mạng lưới Nhà phát triển Microsoft (MSDN):
Ảnh chụp màn hình của báo cáo mẫu như sau:

Ảnh chụp màn hình hiển thị báo cáo mẫu

Thông tin phiên bản SQL Server 2012

Bảng sau đây liệt kê bản phát hành chính của SQL Server 2012.
Phiên bảnPhiên bản Sản phẩm
SQL Server 2012 Gói Dịch vụ 111.00.3000.00
SQL Server 2012 RTM11.00.2100.60
Để biết thêm thông tin về các gói dịch vụ mới nhất dành cho SQL Server 2012, bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
2755533 Cách lấy gói dịch vụ mới nhất cho SQL Server 2012

Để biết thêm thông tin về các bản cập nhật tích lũy mới nhất dành cho SQL Server 2012, bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
2692828 Các bản dựng dành cho SQL Server 2012 đã được phát hành sau khi phát hành SQL Server 2012
Để biết thêm thông tin về các bản cập nhật tích lũy mới nhất dành cho SQL Server 2012 Gói Dịch vụ 1, bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

2772858 Các phiên bản SQL Server 2012 được phát hành sau khi SQL Server 2012 Gói Dịch vụ 1 được phát hànhThông tin phiên bản SQL Server 2008

Bảng sau đây liệt kê bản phát hành chính của SQL Server 2008.
Phiên bảnPhiên bản sản phẩm
SQL Server 2008 R2 Gói Dịch vụ 210.50.4000.0
SQL Server 2008 R2 Gói Dịch vụ 110.50.2500.0
SQL Server 2008 R2 RTM10.50.1600.1
Để biết thêm thông tin về các gói dịch vụ mới nhất dành cho SQL Server 2008 R2, bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
2527041 Cách lấy gói dịch vụ mới nhất cho SQL Server 2008 R2

Để biết thêm thông tin về các bản cập nhật tích lũy mới nhất dành cho SQL Server 2008, bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
981356 Các bản dựng dành cho SQL Server 2008 đã được phát hành sau khi phát hành SQL Server 2008 R2
2567616 Các bản dựng dành cho SQL Server 2008 đã được phát hành sau khi phát hành SQL Server 2008 R2 Gói Dịch vụ 1
2730301 Các bản dựng dành cho SQL Server 2008 R2 đã được phát hành sau khi phát hành SQL Server 2008 R2 Gói Dịch vụ 2

Thông tin phiên bản SQL Server 2008

Bảng sau đây liệt kê bản phát hành chính của SQL Server 2008.
Phiên bảnPhiên bản sản phẩm
SQL Server 2008 Gói Dịch vụ 310.00.5500.00
SQL Server 2008 Gói Dịch vụ 210.00.4000.00
SQL Server 2008 Gói Dịch vụ 110.00.2531.00
SQL Server 2008 RTM10.00.1600.22
Để biết thêm thông tin về các gói dịch vụ mới nhất dành cho SQL Server 2008, bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
968382 Cách lấy gói dịch vụ mới nhất cho SQL Server 2008
Để biết thêm thông tin về các bản cập nhật tích lũy mới nhất dành cho SQL Server 2008, bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
956909 Các bản dựng dành cho SQL Server 2008 đã được phát hành sau khi phát hành SQL Server 2008
970365 Các phiên bản SQL Server 2008 được phát hành sau khi SQL Server 2008 Gói Dịch vụ 1 được phát hành
2402659 Các phiên bản SQL Server 2008 được phát hành sau khi SQL Server 2008 Gói Dịch vụ 2 được phát hành
2629969 Các phiên bản SQL Server 2008 được phát hành sau khi SQL Server 2008 Gói Dịch vụ 3 được phát hành

Thông tin phiên bản SQL Server 2005

Bảng sau đây liệt kê bản phát hành chính của SQL Server 2005.
Phiên bảnPhiên bản sản phẩm
SQL Server 2005 Gói Dịch vụ 49.00.5000.00
SQL Server 2005 Gói Dịch vụ 39.00.4035
SQL Server 2005 Gói Dịch vụ 29.00.3042
SQL Server 2005 Gói Dịch vụ 19.00.2047
SQL Server 2005 RTM9.00.1399
Để biết thêm thông tin về các gói dịch vụ mới nhất dành cho SQL Server 2005, bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
913089 Cách lấy gói dịch vụ mới nhất cho SQL Server 2005
s Để biết thêm thông tin về các bản cập nhật tích lũy mới nhất dành cho SQL Server 2005, bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
937137 Các phiên bản SQL Server 2005 được phát hành sau khi SQL Server 2005 Gói Dịch vụ 2 được phát hành
960598 Các phiên bản SQL Server 2005 được phát hành sau khi SQL Server 2005 Gói Dịch vụ 3 được phát hành
2485757 Các phiên bản SQL Server 2005 được phát hành sau khi SQL Server 2005 Gói Dịch vụ 4 được phát hành

Thông tin phiên bản SQL Server 2000

Bản sau đây liệt kê số phiên bản của tệp Sqlservr.exe.
Phiên bảnPhiên bản sản phẩm
SQL Server 2000 Gói Dịch vụ 48.00.2039
SQL Server 2000 Gói Dịch vụ 38.00.760
SQL Server 2000 Gói Dịch vụ 38.00.760
SQL Server 2000 Gói Dịch vụ 28.00.534
SQL Server 2000 Gói Dịch vụ 18.00.384
SQL Server 2000 RTM8.00.194
Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
290211 Cách tải gói dịch vụ mới nhất của SQL Server 2000

Báo cáo Dịch vụ SQL Server

Để xác định phiên bản của Dịch vụ Báo cáo SQL Server, hãy tham khảo chủ đề sau đây trong Sách Trực tuyến về SQL Server:

Dịch vụ Tích hợp SQL Server

Để xác định phiên bản của Dịch vụ Tích hợp SQL Server, hãy tham khảo bài viết sau đây trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
942177 Cách xác định phiên bản của Dịch vụ Tích hợp SQL Server

Dịch vụ Phân tích SQL Server

Để xác định phiên bản của Dịch vụ Phân tích SQL Server, hãy sử dụng một trong các phương thức sau đây:

Phương pháp 1: Kết nối với máy chủ bằng cách sử dụng Object Explorer trong SQL Server Management Studio. Sau khi Trình khám phá Đối tượng được kết nối, trình khám phá này này sẽ hiển thị thông tin phiên bản in trong dấu ngoặc đơn, cùng với tên người dùng được sử dụng để kết nối với phiên bản cụ thể của Dịch vụ Phân tích.

Phương pháp 2: Kiểm tra phiên bản của tệp Msmdsrv.exe trong thư mục thùng rác của Dịch vụ Phân tích. Các vị trí mặc định được hiển thị trong bảng sau đây.
Phiên bản Dịch vụ Phân tíchVị trí
2008 R2C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSAS10_50.InstanceName\OLAP\bin\MsMdSrv.exe
2008C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSAS10.InstanceName\OLAP\bin\MsMdSrv.exe
2005C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.n\OLAP\Bin\MsMdSrv.exe
2000C:\Program Files\Microsoft Analysis Services\Bin\MsMdSrv.exe

Phương pháp 3: Sử dụng khóa đăng ký được liệt kê trong bảng sau đây.
Phiên bản Dịch vụ Phân tíchVị trí
2008 R2HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\MSAS10_50.InstanceName \MSSQLServer\CurrentVersion Key: CurrentVersionHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\MSAS10_50.InstanceName \Setup Keys: PatchLevel , Version, Key Edition
2008HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\MSAS10.InstanceName\MSSQLServer\CurrentVersion Key: CurrentVersionHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\MSAS10.InstanceName \Setup\ Keys: PatchLevel, Version, Edition
2005HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\MSSQL.#\MSSQLServer\CurrentVersion Key: CurrentVersoinHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\MSSQL.#\Setup Keys: PatchLevel, Version, Edition
2000HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\OLAP Server\CurrentVersion Key: CSDVersion

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\OLAP Server\Setup Key: PatchLevel

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập bài đăng trên blog sau đây của Microsoft TechNet:

Nhân bản SQL Server

Do các tác nhân nhân bản có thể được liệt kê trên một vài máy tính khác nhau, điều quan trọng là phải kiểm tra các phiên bản đã cài đặt trên tất cả các máy tính bị ảnh hưởng. 

Ví dụ: Tác nhân Phân phối trong nhân bản Giao dịch hoặc Ngang hàng có thể tồn tại trên các máy tính khác với phiên bản nhà phát hành của SQL Server và có thể tồn tại trên các phiên bản của người đăng ký khác nhau của SQL Server trong đăng ký kéo. 

Nếu bạn sử dụng Đồng bộ hóa Web dành cho Nhân bản Hợp nhất hoặc nhân bản SQL Server 2000 Windows CE Edition, máy chủ web IIS có thể không cùng nằm trên cùng máy tính khi máy tính đang chạy SQL Server. Do đó, bạn có các tệp tác nhân nhân bản được cài đặt trên máy chủ web IIS. Và bạn có thể phải kiểm tra phiên bản của các tệp .dll đó trong thư mục ảo IIS và cập nhật phiên bản một cách rõ ràng để lấy các gói dịch vụ mới nhất, bản cập nhật tích lũy và các cập nhật nóng cho các tác nhân web của bạn. 

Để biết thêm thông tin, hãy xem chủ đề sau đây trong Sách Trực tuyến dành cho SQL Server:

Tìm kiếm văn bản đầy đủ

Các cấu phần tìm kiếm văn bản đầy đủ bao gồm các mục sau đây:
 • Sqlserver.exe
 • Sql_fulltext_keyfile.dll
 • Iftsph.dll
 • Fd.dll
 • Fdhost.exe
 • Fdlauncher.exe
Trừ Sqlservr.exe, các cấu phần này có thể không được cập nhật từng gói dịch vụ hoặc bản cập nhật tích lũy dành cho sản phẩm SQL Server tương ứng. Phiên bản của những tệp này sẽ chỉ thay đổi khi có khắc phục sự cố cho cấu phần tương ứng. Nói chung, bạn có thể kiểm tra phiên bản tệp của từng tệp trong những tệp .dll này. Phiên bản cao nhất trong danh sách là phiên bản của cấu phần tìm kiếm văn bản đầy đủ được cài đặt trên hệ thống.

Bạn có thể sử dụng một trong các phương pháp sau đây để xác định phiên bản của cấu phần tìm kiếm văn bản đầy đủ đã được cài đặt trên hệ thống của bạn.

Lưu ý Từng phiên bản trong các phiên bản này có thể cho biết phiên bản của cấu phần tìm kiếm văn bản đầy đủ là RTM hoặc phiên bản cũ hơn phiên bản hiện tại của cấu phần của cơ sở dữ liệu. Bạn thừa nhận rằng đây là sự cố và đang nỗ lực khắc phục sự cố đó trong bản cập nhật trong tương lai.

Phương pháp 1: Kiểm tra phiên bản của Khóa Văn bản Đầy đủ SQL Server (Sql_fulltext_keyfile.dll) trong thư mục cài đặt SQL Server 2008 R2 hoặc SQL Server 2008. Thông thường, đối với SQL Server 2008 R2, tệp này nằm trong thư mục sau đây:
%ProgramFiles%\Microsoft SQL Server\MSQL10_50.\MSSQL

Thông thường, đối với SQL Server 2008 R2, tệp này nằm trong thư mục sau đây:
%ProgramFiles%\Microsoft SQL Server\MSQL10.\MSSQL

Phương pháp 2: Kiểm tra khóa con đăng ký sau đây:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Microsoft sql server\Mssql10_50.instname\Setup\SQL_FULLTEXT_ADV
Mục nhập mẫu tại khóa đăng ký này như sau:
featurelist:     SQL_FullText_Adv=3 SQL_FullText_CNI=3ProductCode:  {9DFA5914-C275-42E0-810E-C88E46A7F9EA}Patchlevel: 10.50.1765.0Phiên bản: 10.50.1600.1
Trong mục nhập mẫu này, dòng thứ ba (Patchlevel) cho biết bản dựng hiện tại của cấu phần tìm kiếm văn bản đầy đủ đã được cài đặt và dòng thứ tư (Version) thường hiển thị phiên bản ban đầu của tìm kiếm văn bản đầy đủ đã được đăng ký. Trong trường hợp này, đó là SQL Server 2008 R2.

Phương pháp 3: Sử dụng tệp Summary.txt được tạo trong quá trình thiết lập. Đối với SQL Server 2008 R2, tệp này nằm trong thư mục sau đây:
%ProgramFiles%\Microsoft SQL Server\110\Setup Bootstrap\LOG\Summary.txt

Đối với SQL Server 2008 R2, tệp này nằm trong thư mục sau đây:
%ProgramFiles%\Microsoft SQL Server\100\Setup Bootstrap\LOG\Summary.txt

Xem bài viết sau đây trong Cơ sở Kiến thức Microsoft cho sự cố đã biết với các cấu phần tìm kiếm văn bản đầy đủ trong các bản cài đặt SQL Server 2008:
973888 Cấu phần Tìm kiếm Văn bản Đầy đủ hoàn toàn không được trở lại phiên bản Gói Dịch vụ 1 sau khi bạn gỡ cài đặt Bản cập nhật Tích lũy 3 cho SQL Server 2008 Gói Dịch vụ 1 được áp dụng bằng cách sử dụng cài đặt tích hợp

Dịch vụ Dữ liệu Gốc SQL Server (MDS)

Trình quản lý Cấu hình MDS không trực tiếp hiển thị số phiên bản hiện được cài đặt. 

Xin lưu ý rằng MDS có kịch bản tạo phiên bản duy nhất trong đó cài đặt công cụ cơ sở dữ liệu của SQL Server không cần phải khớp với phiên bản MDS. Phiên bản có thể thay đổi khi bạn so sánh bản cài đặt SQL Server với các nhị phân được triển khai trên website MDS và phiên bản giản đồ catalog MDS. Cần có các bước thủ công sử dụng công cụ Trình quản lý Cấu hình MDS để cập nhật và nâng cấp các giản đồ cơ sở dữ liệu và trang web MDS. Bạn có thể tham khảo bài đăng trên blog sau đây về phương pháp cập nhật gói dịch vụ và cập nhật nóng dành cho MDS:

Khóa đăng ký sau đây hiển thị các phiên bản nhị phân được cài đặt trên SQL Server. Tuy nhiên, phiên bản này không cần phải khớp với website và phiên bản giản đồ cơ sở dữ liệu cho đến khi quy trình nâng cấp MDS hoàn tất.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\Master Data Services 10.5\CurrentVersion

Bạn có thể kiểm tra phiên bản giản đồ và phiên bản sản phẩm đã cài đặt bằng cách sử dụng truy vấn sau đây trong danh mục MDS:
chọn * from mds.mdm.tblSystem

SQL Server Native Client

Để xác định phiên bản của SQL Server Native Client, hãy sử dụng một trong phương pháp sau đây:

Phương pháp 1: Trên hệ thống nơi bạn muốn tìm thấy phiên bản của Native Client, hãy khởi động Quản trị viên ODBC (odbcad32.exe) rồi chọn cột Phiên bản trong tab Trình điều khiển.

Phương pháp 2: Kiểm tra các khóa PatchLevel hoặc Version sau đây tại các vị trí đăng ký sau đây.
Phiên bản SQL / 
Phiên bản SQL Server Native Client
Khóa đăng ký
SQL Server 2008 R2HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\SQLNCLI10\CurrentVersion
SQL Server 2008 / 
SQL Server Native Client 10
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\SQLNCLI10\CurrentVersion
SQL Server 2005 / 
SQL Server Native Client 9
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Native Client\CurrentVersion
SQL Server 2012HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\SQLNCLI11\CurrentVersion 

Trình duyệt trên SQL Server

Phiên bản trình duyệt phải khớp với phiên bản cao nhất của Công cụ Cơ sở dữ liệu của SQL Server và của các phiên bản của Dịch vụ Phân tích đã được cài đặt trên máy tính.

Trình viết SQL Server

Để xác định phiên bản của Trình viết SQL Server, hãy kiểm tra giá trị khóa đăng ký sau đây:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\SqlWriter\CurrentVersion
Khóa: PatchLevel hoặc Version

Microsoft .NET Framework

Để xác định phiên bản của .NET Framework trên hệ thống của bạn, hãy tham khảo bài viết sau đây trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
318785 Cách xác định các mức gói dịch vụ và phiên bản nào của Microsoft .NET Framework đã được cài đặt
Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
2027770 Tìm hiểu yêu cầu .NET Framework cho các phiên bản khác nhau của SQL Server

SQL Azure

Để tìm phiên bản của phiên bản SQL Azure và thông tin liên quan, hãy xem chủ đề sau đây trong Sách Trực tuyến:

SQL Server CE

Để tìm phiên bản của phiên bản SQL Server CE và thông tin liên quan, hãy xem các tài nguyên sau đây:

Các phiên bản cũ hơn của SQL Server

SQL Server 7.0

Sử dụng số phiên bản trong bảng sau để xác định cấp sản phẩm hoặc cấp gói dịch vụ.
Số phiên bảnGói dịch vụ
7.00.1063SQL Server 7.0 Gói Dịch vụ 4
7.00.961SQL Server 7.0 Gói Dịch vụ 3
7.00.842SQL Server 7.0 Gói Dịch vụ 2
7.00.699SQL Server 7.0 Gói Dịch vụ 1
7.00.623SQL Server 7.0 RTM

Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
301511 Cách tải gói dịch vụ mới nhất của SQL Server 7.0

SQL Server 6.5

Sử dụng số phiên bản trong bảng sau đây để xác định mức gói dịch vụ hoặc sản phẩm.
Số phiên bảnGói dịch vụ
6.50.479Bản cập nhật SQL Server 6.5 Gói Dịch vụ 5a
6.50.416SQL Server 6.5 Gói Dịch vụ 5a
6.50.415SQL Server 6.5 Gói Dịch vụ 5
6.50.281SQL Server 6.5 Gói Dịch vụ 4
6.50.258SQL Server 6.5 Gói Dịch vụ 3
6.50.240SQL Server 6.5 Gói Dịch vụ 2
6.50.213SQL Server 6.5 Gói Dịch vụ 1
6.50.201SQL Server 6.5 RTM

Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
273914 Readme.txt cho Bản cập nhật SQL Server 6.5 Gói hậu Dịch vụ 5a

Câu hỏi thường gặp

H1: Cách xác định phiên bản của SQL Server khi SQL Server không chạy?

Đ1: Bạn có thể xác định phiên bản của SQL Server bằng phương pháp 2 hoặc phương pháp 5 (dành cho SQL Server 2008 hoặc các phiên bản mới hơn) trong "Cách xác định phiên bản nào của Công cụ Cơ sở dữ liệu của SQL đang chạy" trong bài viết này.

H2: Cách ánh xạ các phiên bản sản phẩm sang các tên sản phẩm?

A2: Bạn có thể sử dụng bảng sau để tham khảo.
Mẫu phiên bảnSản phẩm SQL
11.0.x.xSQL Server 2012
10.5.x.xSQL Server 2008 R2
10.00.x.xSQL Server 2008
9.00.x.xSQL Server 2005
8.00.x.xSQL Server 2000

Các thuật ngữ và từ viết tắt thường sử dụng

Bản cập nhật tích lũy(CU): Bản cập nhật tích lũy chứa tất cả các cập nhật nóng quan trọng theo yêu cầu trước đó cho đến hiện tại. Ngoài ra, bản cập nhật tích lũy chứa khắc phục sự cố cho các sự cố đáp ứng tiêu chí chấp thuận cập nhật nóng. Các tiêu chí này có thể bao gồm tính khả dụng của một cách giải quyết, ảnh hướng đối với khách hàng, tính tái lập sự cố, mức độ phức tạp của mã phải được thay đổi và các chủ đề khác.

Cập nhật nóng: Gói tích lũy, duy nhất bao gồm một hoặc nhiều tệp được sử dụng để giải quyết sự cố trong sản phẩm và tích lũy theo mức tệp và nhị phân. Cập nhật nóng giải quyết tình huống cụ thể của khách hàng và có thể không được phân phối ra bên ngoài tổ chức của khách hàng. 

RTM: Thường có nghĩa là "đóng gói". Trong ngữ cảnh sản phẩm như SQL Server, RTM cho biết không có gói dịch vụ hoặc cập nhật nóng nào được áp dụng cho sản phẩm.

RTW: Thường có nghĩa là "phát hành lên web". RTW cho biết gói đã được phát hành lên web và được cung cấp để khách hàng tải xuống.

Gói dịch vụ: Bộ tích lũy, được kiểm tra của tất cả các cập nhật nóng, bản cập nhật bảo mật, bản cập nhật quan trọng và các bản cập nhật. Các gói dịch vụ cũng có thể chứa các bản vá bổ sung cho các sự cố được tìm thấy nội bộ do bản phát hành sản phẩm và số lượng giới hạn các tính năng hoặc thay đổi thiết kế được khách hàng yêu cầu.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang web sau:
 • 822499 Đặt tên giản đồ cho các gói cập nhật phần mềm Microsoft SQL Server
 • 824684 Mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft
 • 935897 Mô hình Dịch vụ Gia tăng hiện do nhóm SQL Server cung cấp để phân phối các cập nhật nóng cho những sự cố đã báo cáo
 • http://en.wikipedia.org/wiki/Software_release_life_cycle

Collapse imageThông tin thêm

Gói dịch vụ và số bản dựng chung của SQL Server

Chú ý Những bảng này sử dụng định dạng sau đây và được sắp xếp theo số bản dựng.
Build number or versionVersion description, (KB numberfor that update), release date

SQL Server 2012

Build number or versionVersion description, (KB numberfor that update), release date
11.0.3393.00SP1 CU #7 (2894115) November 18, 2013
11.0.3381.00SP1 CU #6 (2874879) September 16, 2013
11.0.3373.00SP1 CU #5 (2861107) July 15, 2013
11.0.3368.00SP1 CU #4 (2833645) May 30, 2013
11.0.3349.00SP1 CU #3 (2812412) March 18, 2013
11.0.3339.00SP1 CU #2 (2790947) January 21, 2013
11.0.3321.00SP1 CU #1 (2765331) November 20, 2012
11.0.3000.00SP1 RTW/PCU 1(2674319), November 07, 2012
11.0.2424.00RTM CU #11 (2908007) December 16, 2013
11.0.2420.00RTM CU #10 (2891666) October 21, 2013
11.0.2419.00RTM CU #9 (2867319) August 20, 2013
11.0.2410.00RTM CU #8 (2844205) June 17, 2013
11.0.2405.00RTM CU #7 (2823247) April 15, 2013
11.0.2401.00RTM CU #6 (2728897) February 18, 2013
11.0.2395.00RTM CU #5 (2777772) Dec 17, 2012
11.0.2383.00RTM CU #4 (2758687) October 15, 2012
11.0.2332.00RTM CU #3 (2723749) August 31, 2012
11.0.2325.00RTM CU #2 (2703275) June 18, 2012
11.0.2316.00RTM CU #1 (2679368) April 12, 2012
11.0.2100.60RTM – March 6, 2012

SQL Server 2008 R2

Build number or versionVersion description, (KB number for that update), release date
10.50.4297.00SP2 CU #10 (2908087) December 17, 2013
10.50.4295.00SP2 CU #9 (2887606) October 28, 2013
10.50.4290.00SP2 CU #8 (2871401) August 22, 2013
10.50.4285.00SP2 CU #7 (2844090) June 17, 2013
10.50.4279.00SP2 CU #6 (2830140) April 15, 2013
10.50.4276.00SP2 CU #5 (2797460) February 18, 2013
10.50.4270.00SP2 CU #4 (2777358) Dec 17, 2012
10.50.4266.00SP2 CU #3 (2754552) October 15, 2012
10.50.4263.00SP2 CU #2 (2740411) August 31, 2012
10.50.4260.00SP2 CU #1 (2720425) July 24, 2012
10.50.4000.0SP2 RTW/PCU 2(2630458), July 26, 2012
10.50.2881.00SP1 CU #14 (2868244) August 8, 2013
10.50.2876.00SP1 CU #13 (2855792) June 17, 2013
10.50.2874.00SP1 CU #12 (2828727) April 15, 2013
10.50.2869.00SP1 CU #11 (2812683) February 18, 2013
10.50.2868.00SP1 CU #10 (2783135) Dec 17, 2012
10.50.2866.00SP1 CU #9 (2756574) October 15, 2012
10.50.2822.00SP1 CU #8 (2723743) August 31, 2012
10.50.2817.00SP1 CU #7 (2703282) June 18, 2012
10.50.2811.00SP1 CU #6 (2679367) Apr 16, 2012
10.50.2806.00SP1 CU #5 (2659694) Feb 22, 2012
10.50.2796.00SP1 CU #4 (2633146) Dec 19, 2011
10.50.2789.00SP1 CU #3 (2591748) Oct 17, 2011
10.50.2772.00SP1 CU #2 (2567714) Aug 15, 2011
10.50.2769.00SP1 CU #1 (2544793) Jul 18, 2011
10.50.2500.0SP1 RTW/PCU 1(2528583), July 12, 2011
10.50.1815.00RTM CU #13 (2679366) Apr 16, 2012
10.50.1810.00RTM CU #12 (2659692) Feb 21, 2012
10.50.1809.00RTM CU #11 (2633145) Dec 19, 2011
10.50.1807.00RTM CU #10 (2591746) Oct 17, 2011
10.50.1804.00RTM CU #9 (2567713) Aug 15, 2011
10.50.1797.00RTM CU #8 (2534352) June 20, 2011
10.50.1777.00RTM CU #7 (2507770) Apr 18, 2011
10.50.1765.00RTM CU #6 (2489376) Feb 21, 2011
10.50.1753.00RTM CU #5 (2438347) Dec 20, 2010
10.50.1746.00RTM CU #4 (2345451) Oct 18, 2010
10.50.1734.00RTM CU #3 (2261464) Aug 16, 2010
10.50.1720.00RTM CU #2 (2072493) Jun 21, 2010
10.50.1702.00RTM CU #1 (981355) May 18, 2010
10.50.1617.00GDR Security Update (2494088), June 21, 2011
10.50.1600.1RTM – May 10, 2010

SQL Server 2008

Build number or versionVersion description, (KB numberfor that update), release date
10.00.5848.00SP3 CU #14 (2893410) November 18, 2013
10.00.5846.00SP3 CU #13 (2880350) September 16, 2013
10.00.5844.00SP3 CU #12 (2863205) July 15, 2013
10.00.5840.00SP3 CU #11 (2834048) May 20, 2013
10.00.5835.00SP3 CU #10 (2814783) March 18, 2013
10.00.5829.00SP3 CU #9 (2799883) January 21, 2013
10.00.5828.00SP3 CU #8 (2771833) November 19, 2012
10.00.5794.00SP3 CU #7 (2738350) September 17, 2012
10.00.5788.00SP3 CU #6 (2715953) July 16, 2012
10.00.5785.00SP3 CU #5 (2696626) May 21, 2012
10.00.5775.00SP3 CU #4 (2673383) Mar 19, 2012
10.00.5770.00SP3 CU #3 (2648098) Jan 16, 2012
10.00.5768.00SP3 CU #2 (2633143) Nov 21, 2011
10.00.5766.00SP3 CU #1 (2617146) Oct 17, 2011
10.00.5500.00SP3 RTW / PCU 3 (2546951) Oct 6, 2011
10.00.4333.00SP2 CU #11 (2715951) July 16, 2012
10.00.4332.00SP2 CU #10 (2696625) May 21, 2012
10.00.4330.00SP2 CU #9 (2673382) Mar 19, 2012
10.00.4326.00SP2 CU #8 (2648096) Jan 16, 2012
10.00.4323.00SP2 CU #7 (2617148) Nov 21, 2011
10.00.4321.00SP2 CU #6 (2582285) Sep 19, 2011
10.00.4316.00SP2 CU #5 (2555408) Jul 18, 2011
10.00.4285.00SP2 CU #4 (2527180) May 16, 2011
10.00.4279.00SP2 CU #3 (2498535) Mar 17, 2011
10.00.4272.00SP2 CU #2 (2467239) Jan 17, 2011
10.00.4266.00SP2 CU #1 ( 2289254) Nov 15, 2010
10.00.4064.00GDR Security Update (2494089), June 14, 2011
10.00.4000.00SP2 RTW / PCU 2 (2285068) Sep 29, 2010
10.00.2850.0SP1 CU #16 (2582282) Sep 19, 2011
10.00.2847.0SP1 CU #15 (2555406) Jul 18, 2011
10.00.2821.00SP1 CU #14 (2527187) May 16, 2011
10.00.2816.00SP1 CU #13 (2497673) Mar 17, 2011
10.00.2808.00SP1 CU #12 (2467236) Jan 17, 2011
10.00.2804.00SP1 CU #11 (2413738) Nov 15, 2010
10.00.2799.00SP1 CU #10 (2279604) Sep 20, 2010
10.00.2789.00SP1 CU #9 (2083921) July 19, 2010
10.00.2775.00SP1 CU #8 (981702) May 17, 2010
10.00.2766.00SP1 CU #7 (979065) Mar 26, 2010
10.00.2757.00SP1 CU #6 (977443) Jan 18, 2010
10.00.2746.00SP1 CU #5 (975977) Nov 16, 2009
10.00.2734.00SP1 CU #4 (973602) Sep 21, 2009
10.00.2723.00SP1 CU #3 (971491) Jul 20, 2009
10.00.2714.00SP1 CU #2 (970315) May 18, 2009
10.00.2710.00SP1 CU #1 (969099) Apr 16, 2009
10.00.2573.00GDR Security update (2494096), June 14, 2011
10.00.2531.00SP1 RTW / PCU 1 April, 2009
10.00.1835.00RTM CU #10 (979064) Mar 15, 2010
10.00.1828.00RTM CU #9 (977444) Jan 18, 2010
10.00.1823.00RTM CU #8 (975976) Nov 16, 2009
10.00.1818.00RTM CU #7 (973601) Sep 21, 2009
10.00.1812.00RTM CU #6 (971490) Jul 20, 2009
10.00.1806.00RTM CU #5 (969531) May 18, 2009 SP1
10.00.1798.00RTM CU #4 (963036) Mar 16, 2009
10.00.1787.00RTM CU #3 (960484) Jan 19, 2009
10.00.1779.00RTM CU #2 (958186) Nov 19, 2008
10.00.1763.00RTM CU #1 (956717) Sept 22, 2008
10.00.1600.22RTM – Aug 6, 2008

SQL Server 2005

Build number or versionVersion description, (KB numberfor that update), release date
9.00.5266SP4 CU #3 (2507769) Mar 22, 2011
9.00.5259SP4 CU #2 (2489409) Feb 21, 2010
9.00.5254SP4 CU #1 (2464079) Dec 23, 2010
9.00.5000SP4 RTW (PCU4) Dec 16, 2010
9.00.4325SP3 CU #15 (2507766) Mar 22 , 2011
9.00.4317SP3 CU #14 (2489375) Feb 21, 2011
9.00.4315SP3 CU #13 (2438344) Dec 20, 2010
9.00.4311SP3 CU #12 (2345449) Oct 18, 2010SP3
9.00.4309SP3 CU #11 (2258854) Aug 16, 2010
9.00.4305SP3 CU #10 (983329) Jun 21, 2010
9.00.4294SP3 CU #9 (980176) Apr 19, 2010
9.00.4285SP3 CU #8 (978915) Feb 16, 2010
9.00.4273SP3 CU #7 (976951) Dec 21, 2009
9.00.4266SP3 CU #6 (974648) Oct 19, 2009
9.00.4230SP3 CU #5 (972511) Aug 17, 2009
9.00.4226SP3 CU #4 (970279) June 15, 2009
9.00.4220SP3 CU #3 (967909) Apr 20, 2009
9.00.4211SP3 CU #2 (961930) Feb 16, 2009
9.00.4207SP3 CU #1 (959195) Dec 19, 2008
9.00.4053Security update (970892) Oct 12, 2009
9.00.4035SP3 RTW (955706) Dec 15, 2008
9.00.3356SP2 CU #17 (976952) Dec 21, 2009
9.00.3355SP2 CU #16 (974647) Oct 19, 2009
9.00.3330SP2 CU #15 (972510) Aug 17, 2009
9.00.3328SP2 CU #14 (970278) June 15, 2009
9.00.3325SP2 CU #13 (967908) Apr 20, 2009
9.00.3315SP2 CU #12 (960485) Feb 16, 2009
9.00.3301SP2 CU #11 (958735) Dec 15, 2008
9.00.3294SP2 CU #10 (956854) Oct 21, 2008
9.00.3282SP2 CU #9 (953752) Aug 18, 2008
9.00.3257SP2 CU #8 (951217) Jun 16, 2008
9.00.3239SP2 CU #7 (949095) Apr 14, 2008
9.00.3228SP2 CU #6 (946608) Feb 18, 2008
9.00.3215SP2 CU #5 (943656) Dec 17, 2007
9.00.3200SP2 CU #4 (941450) Oct 15, 2007
9.00.3186SP2 CU #3 (939537) Aug 20, 2007
9.00.3175SP2 CU #2 (936305) June 18, 2007
9.00.3161SP2 CU #1 (935356) April 16, 2007
9.00.3152SP2 Rollup (933097) May 15, 2007
9.00.3068Security update (948109) Jul 8, 2008
9.00.3042SP2 (937137)
9.00.2047SP1
9.00.1399RTM

SQL Server 2000

Build number or versionVersion description, (KB numberfor that update), release date
8.00.2283Post-SP4 hotfix for MS09-004 (971524)
8.00.2282MS09-004: KB959420 October 29,2008
8.00.2273MS08-040 - KB 948111 July 8, 2008
8.00.2040Post-SP4 AWE fix (899761)
8.00.2039SQL Server 2000 SP4
8.00.1007Update.exe Hotfix Installer Baseline 2 (891640)
8.00.977Update.exe Hotfix Installer Baseline 1 (884856)
8.00.818(821277)
8.00.765Post SP3 hotfix rollup
8.00.760SQL Server 2000 SP3 or SP3a (8.00.766 ssnetlib.dll)
8.00.701Hotfix Installer v.1 released
8.00.534SQL Server 2000 SP2
8.00.384SQL Server 2000 SP1
8.00.194SQL Server 2000 RTM or MSDE 2.0


Cập nhật công nghệ từ Youtube tại link: https://www.youtube.com/channel/UCOxeYcvZPGf-mGLYSl_1LuA/videos
Để tham gia khóa học công nghệ truy cập link: http://thuvien.hocviendaotao.com
Mọi hỗ trợ về công nghệ vui lòng liên hệ qua email: dinhanhtuan68@gmail.com

About Học viện đào tạo trực tuyến

Xinh chào bạn. Tôi là Đinh Anh Tuấn - Thạc sĩ CNTT. Email: dinhanhtuan68@gmail.com .
- Nhận đào tạo trực tuyến lập trình dành cho nhà quản lý, kế toán bằng Foxpro, Access 2010, Excel, Macro Excel, Macro Word, chứng chỉ MOS cao cấp, IC3, tiếng anh, phần mềm, phần cứng .
- Nhận thiết kế phần mềm quản lý, Web, Web ứng dụng, quản lý, bán hàng,... Nhận Thiết kế bài giảng điện tử, số hóa tài liệu...
HỌC VIỆN ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN:TẬN TÂM-CHẤT LƯỢNG.
«
Next
Bài đăng Mới hơn
»
Previous
Bài đăng Cũ hơn