Header ads

Header ads
» » Thiết kế giao diện Android - App Calculation Android Studio

Đối với lập trình trên thiết bị di động thiết kế giao diện quá một vấn đề cực kỳ quan trọng. Bởi App của bạn có được người dùng ưa thích không là 1 phần lớn do giao diện của nó. Đặc biệt là đối với lập trình trên android thì thiết kế giao diện Android là một vấn đề cực kỳ khó khăn bởi vì các thiết bị sử dụng android có rất nhiều chủng loại, nhiều kích cỡ màng hình khác nhau.
Vậy làm sao để thiết kế giao diện Android 1 cách đẹp nhất. Hôm nay chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn chương trình "dễ nhất mọi ngôn ngữ" Calculation PHP:
<TableLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    
xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    
android:layout_width="match_parent"
    
android:layout_height="match_parent"
    
android:background="#FF000000"
    
tools:context=".MainActivity" >

    <!-- 
dòng 1  Nháºp -->

    <
TextView
        android
:id="@+id/edt_output"
        
android:layout_width="wrap_content"
        
android:layout_height="wrap_content"
        
android:ems="10"
        
android:gravity="right"
        
android:textSize="15sp" />

    <
TableRow
        android
:layout_width="fill_parent"
        
android:layout_height="60sp"
        
android:background="#FF000000" >

        <
EditText
            android
:id="@+id/edt"
            
android:layout_width="match_parent"
            
android:layout_height="60sp"
            
android:layout_weight="0.9"
            
android:gravity="right"
            
android:inputType="number"
            
android:text="9x8"
            
android:textColor="#FFFFFFFF"
            
android:textSize="35sp" >

            <
requestFocus />
        </
EditText>
    </
TableRow>
    <!-- 
dòng 2 Space vs DELETE -->

    <
TableRow
        android
:layout_width="fill_parent"
        
android:layout_height="60sp"
        
android:background="#FF000000" >

        <
Button
            android
:id="@+id/btnSpace"
            
android:layout_width="match_parent"
            
android:layout_height="50sp"
            
android:layout_marginLeft="2sp"
            
android:layout_weight="0.6"
            
android:background="#FF252222" >
        </
Button>

        <
Button
            android
:id="@+id/btnDelete"
            
android:layout_width="match_parent"
            
android:layout_height="50sp"
            
android:layout_marginLeft="3sp"
            
android:layout_marginRight="2sp"
            
android:layout_weight="0.3"
            
android:background="#FF252222"
            
android:onClick="btnNumberClick"
            
android:text="DELETE"
            
android:textColor="#FFFFFFFF" >
        </
Button>
    </
TableRow>

    <
TableLayout
        android
:layout_width="fill_parent"
        
android:layout_height="fill_parent"
        
android:layout_marginRight="3sp"
        
android:layout_marginTop="3sp" >

        <!-- 
789 -->

        <
TableRow
            android
:id="@+id/tableRow1"
            
android:layout_width="wrap_content"
            
android:layout_height="wrap_content"
            
android:layout_weight="0.250" >

            <
Button
                android
:id="@+id/btnNumber7"
                
android:layout_width="fill_parent"
                
android:layout_height="fill_parent"
                
android:layout_marginLeft="2sp"
                
android:layout_weight="0.25"
                
android:background="#FF746C6C"
                
android:onClick="btnNumberClick"
                
android:text="7"
                
android:textColor="#FFFFFFFF"
                
android:textSize="60sp" >
            </
Button>

            <
Button
                android
:id="@+id/btnNumber8"
                
android:layout_width="fill_parent"
                
android:layout_height="fill_parent"
                
android:layout_marginLeft="2sp"
                
android:layout_weight="0.25"
                
android:background="#FF746C6C"
                
android:onClick="btnNumberClick"
                
android:text="8"
                
android:textColor="#FFFFFFFF"
                
android:textSize="60sp" >
            </
Button>

            <
Button
                android
:id="@+id/btnNumber9"
                
android:layout_width="fill_parent"
                
android:layout_height="fill_parent"
                
android:layout_marginLeft="2sp"
                
android:layout_weight="0.25"
                
android:background="#FF746C6C"
                
android:onClick="btnNumberClick"
                
android:text="9"
                
android:textColor="#FFFFFFFF"
                
android:textSize="60sp" >
            </
Button>

            <
Button
                android
:id="@+id/btnChia"
                
android:layout_width="fill_parent"
                
android:layout_height="fill_parent"
                
android:layout_marginLeft="2sp"
                
android:layout_weight="0.25"
                
android:background="#FF252222"
                
android:onClick="btnNumberClick"
                
android:text="/"
                
android:textColor="#FFFFFFFF"
                
android:textSize="40sp" >
            </
Button>
        </
TableRow>
        <!-- 
456 -->

        <
TableRow
            android
:id="@+id/tableRow2"
            
android:layout_width="wrap_content"
            
android:layout_height="wrap_content"
            
android:layout_marginTop="2sp"
            
android:layout_weight="0.250" >

            <
Button
                android
:id="@+id/btnNumber4"
                
android:layout_width="fill_parent"
                
android:layout_height="fill_parent"
                
android:layout_marginLeft="2sp"
                
android:layout_weight="0.25"
                
android:background="#FF746C6C"
                
android:onClick="btnNumberClick"
                
android:text="4"
                
android:textColor="#FFFFFFFF"
                
android:textSize="60sp" >
            </
Button>

            <
Button
                android
:id="@+id/btnNumber5"
                
android:layout_width="fill_parent"
                
android:layout_height="fill_parent"
                
android:layout_marginLeft="2sp"
                
android:layout_weight="0.25"
                
android:background="#FF746C6C"
                
android:onClick="btnNumberClick"
                
android:text="5"
                
android:textColor="#FFFFFFFF"
                
android:textSize="60sp" >
            </
Button>

            <
Button
                android
:id="@+id/btnNumber6"
                
android:layout_width="fill_parent"
                
android:layout_height="fill_parent"
                
android:layout_marginLeft="2sp"
                
android:layout_weight="0.25"
                
android:background="#FF746C6C"
                
android:onClick="btnNumberClick"
                
android:text="6"
                
android:textColor="#FFFFFFFF"
                
android:textSize="60sp" >
            </
Button>

            <
Button
                android
:id="@+id/btnNhan"
                
android:layout_width="fill_parent"
                
android:layout_height="fill_parent"
                
android:layout_marginLeft="2sp"
                
android:layout_weight="0.25"
                
android:background="#FF252222"
                
android:onClick="btnNumberClick"
                
android:text="x"
                
android:textColor="#FFFFFFFF"
                
android:textSize="40sp" >
            </
Button>
        </
TableRow>
        <!-- 
123 -->

        <
TableRow
            android
:id="@+id/tableRow3"
            
android:layout_width="wrap_content"
            
android:layout_height="wrap_content"
            
android:layout_marginTop="2sp"
            
android:layout_weight="0.250" >

            <
Button
                android
:id="@+id/btnNumber1"
                
android:layout_width="fill_parent"
                
android:layout_height="fill_parent"
                
android:layout_marginLeft="2sp"
                
android:layout_weight="0.25"
                
android:background="#FF746C6C"
                
android:onClick="btnNumberClick"
                
android:text="1"
                
android:textColor="#FFFFFFFF"
                
android:textSize="60sp" >
            </
Button>

            <
Button
                android
:id="@+id/btnNumber2"
                
android:layout_width="fill_parent"
                
android:layout_height="fill_parent"
                
android:layout_marginLeft="2sp"
                
android:layout_weight="0.25"
                
android:background="#FF746C6C"
                
android:onClick="btnNumberClick"
                
android:text="2"
                
android:textColor="#FFFFFFFF"
                
android:textSize="60sp" >
            </
Button>

            <
Button
                android
:id="@+id/btnNumber3"
                
android:layout_width="fill_parent"
                
android:layout_height="fill_parent"
                
android:layout_marginLeft="2sp"
                
android:layout_weight="0.25"
                
android:background="#FF746C6C"
                
android:onClick="btnNumberClick"
                
android:text="3"
                
android:textColor="#FFFFFFFF"
                
android:textSize="60sp" >
            </
Button>

            <
Button
                android
:id="@+id/btnTru"
                
android:layout_width="fill_parent"
                
android:layout_height="fill_parent"
                
android:layout_marginLeft="2sp"
                
android:layout_weight="0.25"
                
android:background="#FF252222"
                
android:onClick="btnNumberClick"
                
android:text="-"
                
android:textColor="#FFFFFFFF"
                
android:textSize="40sp" >
            </
Button>
        </
TableRow>
        <!-- . 
= -->

        <
TableRow
            android
:id="@+id/tableRow4"
            
android:layout_width="wrap_content"
            
android:layout_height="wrap_content"
            
android:layout_marginBottom="2sp"
            
android:layout_marginTop="2sp"
            
android:layout_weight="0.250" >

            <
Button
                android
:id="@+id/btnCham"
                
android:layout_width="fill_parent"
                
android:layout_height="fill_parent"
                
android:layout_marginLeft="2sp"
                
android:layout_weight="0.25"
                
android:background="#FF746C6C"
                
android:onClick="btnNumberClick"
                
android:text="."
                
android:textColor="#FFFFFFFF"
                
android:textSize="60sp" >
            </
Button>

            <
Button
                android
:id="@+id/btnNumber0"
                
android:layout_width="fill_parent"
                
android:layout_height="fill_parent"
                
android:layout_marginLeft="2sp"
                
android:layout_weight="0.25"
                
android:background="#FF746C6C"
                
android:onClick="btnNumberClick"
                
android:text="0"
                
android:textColor="#FFFFFFFF"
                
android:textSize="60sp" >
            </
Button>

            <
Button
                android
:id="@+id/btnBang"
                
android:layout_width="fill_parent"
                
android:layout_height="fill_parent"
                
android:layout_marginLeft="2sp"
                
android:layout_weight="0.25"
                
android:background="#FF252222"
                
android:onClick="btnNumberClick"
                
android:text="="
                
android:textColor="#FFFFFFFF"
                
android:textSize="60sp" >
            </
Button>

            <
Button
                android
:id="@+id/btnCong"
                
android:layout_width="fill_parent"
                
android:layout_height="fill_parent"
                
android:layout_marginLeft="2sp"
                
android:layout_weight="0.25"
                
android:background="#FF252222"
                
android:onClick="btnNumberClick"
                
android:text="+"
                
android:textColor="#FFFFFFFF"
                
android:textSize="40sp" >
            </
Button>
        </
TableRow>
    </
TableLayout>

</
TableLayout>

<TableLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:background="#FF000000"

  tools:context=".MainActivity" >

  <!-- dòng 1 Nhập -->

  <TableRow
    android:layout_width="fill_parent"
    android:layout_height="60sp"
    android:background="#FF000000" >

    <EditText
      android:id="@+id/edt_Output"
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="60sp"
      android:layout_weight="0.9"
      android:inputType="number"
      android:text="9x8"
      android:textColor="#FFFFFFFF"
      android:textSize="35sp" >

      <requestFocus />
    </EditText>
  </TableRow>
  <!-- dòng 2 Space vs DELETE -->

  <TableRow
    android:layout_width="fill_parent"
    android:layout_height="60sp"
    android:background="#FF000000" >

    <Button
      android:id="@+id/btnSpace"
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="50sp"
      android:layout_marginLeft="2sp"
      android:layout_weight="0.6"
      android:background="#FF252222" >
    </Button>

    <Button
      android:id="@+id/btnDelete"
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="50sp"
      android:layout_marginLeft="3sp"
      android:layout_marginRight="2sp"
      android:layout_weight="0.3"
      android:background="#FF252222"
      android:onClick="btnClick"
      android:text="DELETE"
      android:textColor="#FFFFFFFF" >
    </Button>
  </TableRow>

  <TableLayout
    android:layout_width="fill_parent"
    android:layout_height="fill_parent"
    android:layout_marginRight="3sp"
    android:layout_marginTop="3sp" >

    <!-- 789 -->

    <TableRow
      android:id="@+id/tableRow1"
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_weight="0.250" >

      <Button
        android:id="@+id/btnNumber7"
        android:layout_width="fill_parent"
        android:layout_height="fill_parent"
        android:layout_marginLeft="2sp"
        android:layout_weight="0.25"
        android:background="#FF746C6C"
        android:text="7"
        android:textColor="#FFFFFFFF"
        android:textSize="60sp" >
      </Button>

      <Button
        android:id="@+id/btnNumber8"
        android:layout_width="fill_parent"
        android:layout_height="fill_parent"
        android:layout_marginLeft="2sp"
        android:layout_weight="0.25"
        android:background="#FF746C6C"
        android:text="8"
        android:textColor="#FFFFFFFF"
        android:textSize="60sp" >
      </Button>

      <Button
        android:id="@+id/btnNumber9"
        android:layout_width="fill_parent"
        android:layout_height="fill_parent"
        android:layout_marginLeft="2sp"
        android:layout_weight="0.25"
        android:background="#FF746C6C"
        android:text="9"
        android:textColor="#FFFFFFFF"
        android:textSize="60sp" >
      </Button>

      <Button
        android:id="@+id/btnChia"
        android:layout_width="fill_parent"
        android:layout_height="fill_parent"
        android:layout_marginLeft="2sp"
        android:layout_weight="0.25"
        android:background="#FF252222"
        android:text="/"
        android:textColor="#FFFFFFFF"
        android:textSize="40sp" >
      </Button>
    </TableRow>
    <!-- 456 -->

    <TableRow
      android:id="@+id/tableRow2"
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_marginTop="2sp"
      android:layout_weight="0.250" >

      <Button
        android:id="@+id/btnNumber4"
        android:layout_width="fill_parent"
        android:layout_height="fill_parent"
        android:layout_marginLeft="2sp"
        android:layout_weight="0.25"
        android:background="#FF746C6C"
        android:text="4"
        android:textColor="#FFFFFFFF"
        android:textSize="60sp" >
      </Button>

      <Button
        android:id="@+id/btnNumber5"
        android:layout_width="fill_parent"
        android:layout_height="fill_parent"
        android:layout_marginLeft="2sp"
        android:layout_weight="0.25"
        android:background="#FF746C6C"
        android:text="5"
        android:textColor="#FFFFFFFF"
        android:textSize="60sp" >
      </Button>

      <Button
        android:id="@+id/btnNumber6"
        android:layout_width="fill_parent"
        android:layout_height="fill_parent"
        android:layout_marginLeft="2sp"
        android:layout_weight="0.25"
        android:background="#FF746C6C"
        android:text="6"
        android:textColor="#FFFFFFFF"
        android:textSize="60sp" >
      </Button>

      <Button
        android:id="@+id/btnNhan"
        android:layout_width="fill_parent"
        android:layout_height="fill_parent"
        android:layout_marginLeft="2sp"
        android:layout_weight="0.25"
        android:background="#FF252222"
        android:text="×"
        android:textColor="#FFFFFFFF"
        android:textSize="40sp" >
      </Button>
    </TableRow>
    <!-- 123 -->

    <TableRow
      android:id="@+id/tableRow3"
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_marginTop="2sp"
      android:layout_weight="0.250" >

      <Button
        android:id="@+id/btnNumber1"
        android:layout_width="fill_parent"
        android:layout_height="fill_parent"
        android:layout_marginLeft="2sp"
        android:layout_weight="0.25"
        android:background="#FF746C6C"
        android:text="1"
        android:textColor="#FFFFFFFF"
        android:textSize="60sp" >
      </Button>

      <Button
        android:id="@+id/btnNumber2"
        android:layout_width="fill_parent"
        android:layout_height="fill_parent"
        android:layout_marginLeft="2sp"
        android:layout_weight="0.25"
        android:background="#FF746C6C"
        android:text="2"
        android:textColor="#FFFFFFFF"
        android:textSize="60sp" >
      </Button>

      <Button
        android:id="@+id/btnNumber3"
        android:layout_width="fill_parent"
        android:layout_height="fill_parent"
        android:layout_marginLeft="2sp"
        android:layout_weight="0.25"
        android:background="#FF746C6C"
        android:text="3"
        android:textColor="#FFFFFFFF"
        android:textSize="60sp" >
      </Button>

      <Button
        android:id="@+id/btnTru"
        android:layout_width="fill_parent"
        android:layout_height="fill_parent"
        android:layout_marginLeft="2sp"
        android:layout_weight="0.25"
        android:background="#FF252222"
        android:text="-"
        android:textColor="#FFFFFFFF"
        android:textSize="40sp" >
      </Button>
    </TableRow>
    <!-- . 0 = -->

    <TableRow
      android:id="@+id/tableRow4"
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_marginBottom="2sp"
      android:layout_marginTop="2sp"
      android:layout_weight="0.250" >

      <Button
        android:id="@+id/btnCham"
        android:layout_width="fill_parent"
        android:layout_height="fill_parent"
        android:layout_marginLeft="2sp"
        android:layout_weight="0.25"
        android:background="#FF746C6C"
        android:text="."
        android:textColor="#FFFFFFFF"
        android:textSize="60sp" >
      </Button>

      <Button
        android:id="@+id/btnNumber0"
        android:layout_width="fill_parent"
        android:layout_height="fill_parent"
        android:layout_marginLeft="2sp"
        android:layout_weight="0.25"
        android:background="#FF746C6C"
        android:text="0"
        android:textColor="#FFFFFFFF"
        android:textSize="60sp" >
      </Button>

      <Button
        android:id="@+id/btnBang"
        android:layout_width="fill_parent"
        android:layout_height="fill_parent"
        android:layout_marginLeft="2sp"
        android:layout_weight="0.25"
        android:background="#FF252222"
        android:text="="
        android:textColor="#FFFFFFFF"
        android:textSize="60sp" >
      </Button>

      <Button
        android:id="@+id/btnCong"
        android:layout_width="fill_parent"
        android:layout_height="fill_parent"
        android:layout_marginLeft="2sp"
        android:layout_weight="0.25"
        android:background="#FF252222"
        android:text="+"
        android:textColor="#FFFFFFFF"
        android:textSize="40sp" >
      </Button>
    </TableRow>
  </TableLayout>

</TableLayout>

Bạn cần mã nguồn ví dụ email cho tôi: dinhanhtuan68@gmail.com

About Học viện đào tạo trực tuyến

Xinh chào bạn. Tôi là Đinh Anh Tuấn - Thạc sĩ CNTT. Email: dinhanhtuan68@gmail.com .
- Nhận đào tạo trực tuyến lập trình dành cho nhà quản lý, kế toán bằng Foxpro, Access 2010, Excel, Macro Excel, Macro Word, chứng chỉ MOS cao cấp, IC3, tiếng anh, phần mềm, phần cứng .
- Nhận thiết kế phần mềm quản lý, Web, Web ứng dụng, quản lý, bán hàng,... Nhận Thiết kế bài giảng điện tử, số hóa tài liệu...
HỌC VIỆN ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN:TẬN TÂM-CHẤT LƯỢNG.
«
Next
Bài đăng Mới hơn
»
Previous
Bài đăng Cũ hơn