Header ads

Header ads
» » » » HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT BIGBLUEBUTTON TRÊN CENTOS

BigBlueButton (BBB) là một web conferencing mã nguồn mở, cho phép các trường học hoặc các công ty tạo một lớp học từ xa cho các sinh viên, nhân viên, hoặc tổ chức những cuộc họp thông qua giao diện web. BBB hỗ trợ chia sẽ được nhiều loại tài liệu như: PDF, PPT, DOC, XLS, office 2007, office 2010, *JPG… Ngoài ra BBB còn có thể share desktop, thao tác viết bảng, chat, truyền videos thông qua Webcam, camera.

BBB sử dụng hơn mười thành phần mã nguồn mở như: asterisk, red5, apache MQ, tomcat 6, pdf2swf, nginx, open office, mysql, grails, ghostscript, xuggler, và imagemagick.
Dưới đây là cách cài đặt BBB trên CentOs7
Cài đặt 11 thành phần :
+MySQL              
+Tomcat
+swftools
+ImageMagick
+Nginx
+ActiveMQ
+red5
+OpenOffice
+Database
+BBB
-bbb-apps
-bbb-deskshare-app
-bbb-video-app
-bb-voice-app
-bbb-client
-bbb-web
+FreeSWITCH
Chi tiết thực hiện như sau:

 install MySQL server

yum install -y mysql-server
service mysqld start
chkconfig mysqld on

install tomcat6

yum install -y tomcat6
service tomcat6 start
chkconfig tomcat6 on

install openoffice

wget http://141.24.190.77/mirror/openoffice-stable/3.2.0/OOo_3.2.0_LinuxX86-64_install_wJRE_en-US.tar.gz
tar xzvf OOo_3.2.0_LinuxX86-64_install_wJRE_en-US.tar.gz
rpm -ivh /opt/installs/OOO320_m12_native_packed-1_en-US.9483/RPMS/o*.rpm
rm -rf OOO320_m12_native_packed-1_en-US.9483/ OOo_3.2.0_LinuxX86-64_install_wJRE_en-US.tar.gz

download openoffice server initializing script

wget http://bigbluebutton.org/downloads/0.64/centos-install/bbb-openoffice-headless
mv bbb-openoffice-headless /etc/init.d/

start the openoffice server

chmod +x /etc/init.d/bbb-openoffice-headless
chkconfig --add bbb-openoffice-headless
chkconfig bbb-openoffice-headless on
service bbb-openoffice-headless start

for compiling your own packages, you will need some development tools

yum  install -y gcc gcc-c++ compat-gcc-34 compat-gcc-34-c++ zlib zlib-devel freetype freetype-devel libjpeg libjpeg-devel

install swftools

wget http://www.swftools.org/swftools-0.9.1.tar.gz
tar xzf swftools-0.9.1.tar.gz
cd swftools-0.9.1
cd 
##compile swftools
./configure 
make
make install

install ghostscript

yum install -y ghostscript (version 8.64 or higher)

nginx also needs an alternative repo - using EPEL

rpm -Uvh rpm -ivh http://download.fedora.redhat.com/pub/epel/6/x86_64/epel-release-6-5.noarch.rpm
yum makecache
yum install -y nginx

install activemq 

useradd activemq
wget http://apache.mirror.rafal.ca:8080/activemq/apache-activemq/5.4.3/apache-activemq-5.4.3-bin.tar.gz
tar xzf apache-activemq-5.4.3-bin.tar.gz
mv apache-activemq-5.4.3 /usr/share/
ln -s /usr/share/apache-activemq-5.4.3 /usr/share/activemq
chown -R activemq.activemq /usr/share/apache-activemq-5.4.3
chown -R activemq.activemq /usr/share/activemq

start the service and configure it to auto-start

ln -s /usr/share/activemq/bin/linux-x86-64/activemq /etc/init.d/activemq
service activemq start
chkconfig activemq on

 install Red5 

useradd red5
wget http://bigbluebutton.org/downloads/0.64/red5-0.9.1.tar.gz
tar xvf red5-0.9.1.tar.gz
mv red5-0.9.1 /usr/share/red5
chown -R red5.red5 /usr/share/red5

now get the init.d file that we created for you

wget http://bigbluebutton.org/downloads/0.64/centos-install/red5
mv red5 /etc/init.d/

chmod a+x /etc/init.d/red5
service red5 start
chkconfig red5 on

now prepare for Asterisk build: 

yum install -y kernel-devel
yum install -y ncurses-devel openssl-devel newt-devel zlib-devel bison

install asterisk

wget http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/asterisk/releases/asterisk-1.4.25.tar.gz
tar zxvf asterisk-1.4.25.tar.gz
cd asterisk-1.4.25
./configure
make 
make install
make samples
make config

configure asterisk

wget http://bigbluebutton.org/downloads/0.64/bbb_extensions.conf
mv bbb_extensions.conf /etc/asterisk/
echo "#include \"bbb_extensions.conf\"" >> /etc/asterisk/extensions.conf

wget http://bigbluebutton.org/downloads/0.64/bbb_sip.conf
mv bbb_sip.conf /etc/asterisk/bbb_sip.conf
echo "#include \"bbb_sip.conf\"" >> /etc/asterisk/sip.conf

wget http://bigbluebutton.org/downloads/0.64/app_konference.so
mv app_konference.so /usr/lib/asterisk/modules/
chmod 755 /usr/lib/asterisk/modules/app_konference.so
# set autoload module BigBlueButton conference
echo "load => app_konference.so" >> /etc/asterisk/modules.conf

wget http://bigbluebutton.googlecode.com/svn/trunk/bbb-images/centos-install-files/asterisk-create-sip-accounts.sh
chmod a+x asterisk-create-sip-accounts.sh
./asterisk-create-sip-accounts.sh

set enabled to yes in manager.conf

cat /etc/asterisk/manager.conf | sed 's/^enabled = no/enabled = yes/' > /tmp/manager.conf
mv -f /tmp/manager.conf /etc/asterisk/

add account to manager.conf
echo "

; BigBlueButton: Enable Red5 to connect
[bbb]
secret = secret
permit = 0.0.0.0/0.0.0.0
read = system,call,log,verbose,command,agent,user
write = system,call,log,verbose,command,agent,user
" >> /etc/asterisk/manager.conf

configure nginx


mkdir -p /etc/nginx/sites-available
mkdir -p /etc/nginx/sites-enabled

wget http://bigbluebutton.googlecode.com/svn/trunk/bbb-images/centos-install-files/nginx-bigbluebutton.conf
wget http://bigbluebutton.googlecode.com/svn/trunk/bbb-images/centos-install-files/nginx.conf
mv -f nginx.conf /etc/nginx/
cat nginx-bigbluebutton.conf  | sed "s/192.168.0.136/`hostname`/" > /etc/nginx/sites-available/bigbluebutton
rm -f nginx-bigbluebutton.conf
ln -s /etc/nginx/sites-available/bigbluebutton /etc/nginx/sites-enabled/bigbluebutton
service nginx start
chkconfig nginx on

download BBB apps

cd /opt/installs
mkdir bbb-install
cd bbb-install
wget http://bigbluebutton.org/downloads/0.64/packages/bbb-default.tar.gz
wget http://bigbluebutton.org/downloads/0.64/packages/bigbluebutton.war
wget http://bigbluebutton.org/downloads/0.64/packages/video.tar.gz
wget http://bigbluebutton.org/downloads/0.64/packages/bigbluebutton-apps.tar.gz
wget http://bigbluebutton.org/downloads/0.64/packages/client.tar.gz
wget http://bigbluebutton.org/downloads/0.64/packages/sip.tar.gz
Mọi hỗ trợ về công nghệ email: dinhanhtuan68@gmail.com
--- 

Khóa học Hacker và Marketing từ A-Z trên ZALO!

Khóa học Hacker và Marketing từ A-Z trên Facebook!

Khóa đào tạo Power BI phân tích báo cáo để bán hàng thành công

Bảo mật và tấn công Website - Hacker mũ trắng
Hacker mũ trắng
KHÓA HỌC LẬP TRÌNH PYTHON TỪ CƠ BẢN ĐẾN CHUYÊN NGHIỆP

Khóa học Lập trình Visual Foxpro 9 - Dành cho nhà quản lý và kế toán

Khóa học hướng dẫn về Moodle chuyên nghiệp và hay
Xây dựng hệ thống đào tạo trực tuyến chuyên nghiệp tốt nhất hiện nay.Khóa học AutoIt dành cho dân IT và Marketing chuyên nghiệp

Khoá học Word từ cơ bản tới nâng cao, học nhanh, hiểu sâu


Khóa học hướng dẫn sử dụng Powerpoint từ đơn giản đến phức tạp HIỆU QUẢ
Khóa học Thiết kế, quản lý dữ liệu dự án chuyên nghiệp cho doanh nghiệp bằng Bizagi
 Khoa hoc hay
Khóa học Phân tích dữ liệu sử dụng Power Query trong Excel


Khóa học Phân tích dữ liệu sử dụng TableAU - Chìa khóa thành công!
Nhấn vào đây để bắt đầu khóa học


Khóa học Phân tích dữ liệu sử dụng SPSS - Chìa khóa thành công!


Khóa học “Thiết kế bài giảng điện tử”, Video, hoạt hình 
kiếm tiền Youtube bằng phần mềm Camtasia Studio
Khóa học HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ VIDEO CLIP CHO DÂN MARKETING CHUYÊN NGHIỆP
 Xây dựng website​​​​
HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ QUẢNG CÁO VÀ ĐỒ HỌA CHUYÊN NGHIỆP VỚI CANVA
Hãy tham gia khóa học để trở thành người chuyên nghiệp. Tuyệt HAY!😲👍
 Khoa hoc hay
MICROSOFT ACCESSGOOGLE SPREADSHEETS phê không tưởng
 Khoa hoc hay
Khóa hoc lập trình bằng Python tại đây

Hãy tham gia khóa học để biết mọi thứ

Để tham gia tất cả các bài học, Bạn nhấn vào đây 
Khóa học sử dụng Adobe Presenter-Tạo bài giảng điện tử
 Khoa hoc hay
Design Website

Để thành thạo Wordpress bạn hãy tham gia khóa học 
Khóa học sử dụng Edmodo để dạy và học hiện đại để thành côngCập nhật công nghệ từ Youtube tại link: congnghe.hocviendaotao.com
Tham gia nhóm Facebook
Để tham gia khóa học công nghệ truy cập link: http://thuvien.hocviendaotao.com
Mọi hỗ trợ về công nghệ email: dinhanhtuan68@gmail.com

About Học viện đào tạo trực tuyến

Xinh chào bạn. Tôi là Đinh Anh Tuấn - Thạc sĩ CNTT. Email: dinhanhtuan68@gmail.com .
- Nhận đào tạo trực tuyến lập trình dành cho nhà quản lý, kế toán bằng Foxpro, Access 2010, Excel, Macro Excel, Macro Word, chứng chỉ MOS cao cấp, IC3, tiếng anh, phần mềm, phần cứng .
- Nhận thiết kế phần mềm quản lý, Web, Web ứng dụng, quản lý, bán hàng,... Nhận Thiết kế bài giảng điện tử, số hóa tài liệu...
HỌC VIỆN ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN:TẬN TÂM-CHẤT LƯỢNG.
«
Next
Bài đăng Mới hơn
»
Previous
Bài đăng Cũ hơn